samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det. Det følger av barneloven at den som har barnet boende fast hos seg, har plikt til å tilrettelegge for at barnet får kontakt med den andre forelderen. Det er ikke uvanlig at en samværsordning stopper opp, og at samværsforelderen blir nektet samvær med barnet sitt.

Ulike årsaker til samværsstans

Det kan være mange grunner til at et samvær stopper opp. Enten det er knyttet til bekymringer eller konflikter. Barn har rett til samvær med begge sine foreldre, selv om de ikke lever sammen. Det skal mye til at barnet ikke skal ha noe samvær med den av foreldrene det ikke bor fast hos. Barneloven har noen sikkerhetsmekanismer for å sørge for at denne retten blir respektert.

Tvangsfullbyrdelse ved samværsstans 

Ved samværssabotasje er det bostedsforelderen som av ulike årsaker nekter samværsforelderen samvær med og tilgang til barnet. Om man har en samværsavtale inngått i retten, eller med avtalt tvangskraft, kan denne tvangsfullbyrdes. Tvangsfullbyrdelsen skjer ikke ved at barnet blir hentet til samvær. Retten fastsetter en bot som må betales for hvert samvær som ikke blir gjennomført. Denne boten tilfaller statskassen. 

Barneloven har en sikkerhetsventil for de tilfellene at samværet ikke kan gjennomføres fordi det er «umulig». Umulighet foreligger hvis det er risiko for at barnet blir utsatt for vold, eller kan komme til skade. Det kan også foreligge umulighet om barnet vegrer seg svært kraftig. Tvangsboten er ment å motivere bostedsforelderen til å få i gang samværene igjen. 

Ofte utløser en situasjon med samværssabotasje et behov for å bringe saken inn for domstolen. De fleste samværsavtaler er inngått utenrettslig, og danner ikke tvangsgrunnlag, slik at de ikke kan tvangsfullbyrdes. Selv om man har et tvangsgrunnlag, kan årsaken til samværssabotasjen gi behov for å fornyet behandling i retten. Man kan da kreve en ny vurdering av hva slags samvær som er til barnets beste.

Samværssabotasje kan føre til flytting av barnet

Om en bostedsforelder saboterer samvær, har retten i noen ganger bestemt at barnet skal flyttes til den andre. Dette for å sikre barnet tilgang til begge sine foreldre. 

Det anbefales å ta kontakt med advokat tidlig, for å finne en god løsning. Det er lurt å kontakte advokat før konfliktnivået eskalerer og situasjonen blir fastlåst. Erfaringsmessig er det lettest å løse saker med samværssabotasje raskt, før situasjonen har fått festet seg. Samværssabotasje og samværskonflikter med høyt konfliktnivå er komplekse saker. I alle saker som omhandler barn har advokaten alltid barnets beste i fokus.

Har spørsmål om fast bosted, samvær eller foreldreansvar.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...