Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. 

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter barnevernloven skal være frivillige. Barnevernet har fått adgang etter loven til å bestemme at noen hjelpetiltak skal gjennomføres, mot foreldrenes vilje, dette omtales som pålegg av hjelpetiltak. 

Når barnevernet pålegger hjelpetiltak kan ikke foreldrene nekte for å ta imot hjelpen. Siden regelen om å pålegge hjelpetiltak er et unntak fra prinsippet om frivillighet, så er vilkårene for å pålegge hjelpetiltak strengere enn vilkårene for å tilby frivillige hjelpetiltak. Hvis barnevernet mener at det er nødvendig å tvinge gjennom et hjelpetiltak må de anlegge sak i Fylkesnemnda, som er et domstolslignende forvaltningsorgan, som har myndighet til å treffe vedtak, altså pålegge, hjelpetiltak mot foreldrenes vilje. 

Vilkåret for å pålegge hjelpetiltak er at det foreligger forhold i hjemmet eller andre grunner, som gir barnet et særlig behov for hjelpetiltaket. Det er altså ikke ethvert behov som kan danne grunnlag for å pålegge et hjelpetiltak, det kreves et særlig behov. Det må være behov som skiller seg fra alminnelige behov ethvert barn har. 

Typer hjelpetiltak som kan pålegges

Det er kun enkelte typer hjelpetiltak som kan pålegges. Fylkesnemnda kan pålegge tiltak som

 • Opphold i barnehage, SFO eller andre egnede dagtilbud
 • Besøkshjem
 • Avlastningstiltak
 • Leksehjelp
 • Fritidsaktiviteter
 • Støttekontakt 
 • Andre kompenserende tiltak rettet mot foreldrene
 • Tilsyn i hjemmet
 • Meldeplikt
 • Urinprøver
 • Omsorgsendrende tiltak

Omsorgsendrende tiltak, familiesenter

Omsorgsendrende tiltak innebærer ulike former for foreldreveiledning, inkludert opphold på senter for foreldre og barn. Opphold på familiesenter/senter for foreldre og barn er et svært inngripende tiltak, som kun skal benyttes i de mest alvorlige tilfellene. Oppholdet er ment å bedre foreldrenes omsorgskompetanse, og brukes i mange tilfeller som en siste sjanse for å forhindre omsorgsovertagelse.  

Foreldrestøttende tiltak ved alvorlige atferdsvansker. 

Det kan også pålegges foreldrestøttende tiltak i tilfeller hvor barnet har utvist alvorlige atferdsvansker. Alvorlige atferdsvansker er definert som 

 • Alvorlig og gjentatt kriminalitet
 • Vedvarende misbruk av rusmidler
 • På annen måte

Om et barn har slike alvorlige atferdsvansker kan det pålegges opphold i institusjon mot barnet og/eller foreldrenes ønske. Før et slikt tiltak settes i verk, eller etter barnet er i ferd med å avslutte et institusjonsopphold, kan fylkesnemnda pålegge foreldrestøttende tiltak. Tiltaket har som formål å redusere barnets atferdsvansker og handler ofte om veiledning av hvordan foreldrene skal møte og håndtere barnets atferd. 

Barnets beste

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om det er riktig å pålegge kompenserende hjelpetiltak, og vurderes om det vil sette barnet i en lojalitetskonflikt. Barnets perspektiv er viktig og barnets meninger skal inkluderes i vurderingen av hva som er til dette konkrete barnets beste. 

Nødvendighetskravet

Alle hjelpetiltak som skal pålegges må være nødvendige. I det ligger det at barnet ikke vil få en tilfredsstillende omsorg om hjelpetiltaket ikke blir gjennomført. Det er videre et krav om at hjelpetiltaket skal være faglig og etisk forsvarlig og bygge på et allment akseptert kunnskapsgrunnlag. 

Mildeste inngreps prinsipp

Det mildeste inngreps prinsipp er et av de sentrale prinsippene på barnevernrettens område. Dette gjelder også ved pålagte hjelpetiltak. Det er ikke lov å sette inn hjelpetiltak ved pålegg, om det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet basert på frivillige hjelpetiltak. Dette følger både av det mildeste inngreps prinsipp og nødvendighetskravet. 

Fri rettshjelp

Når barnevernet fremmer sak om pålegg om hjelpetiltak for Fylkesnemnda har du krav på gratis advokat, uten egenandel. Dette gjelder uansett hvordan din økonomiske situasjon er. 

I mange tilfeller vil barnevernet også dekke advokatbistand selv, som et hjelpetiltak, dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat i god tid før saken blir fremmet for Fylkesnemnda. 

Har du spørsmål om en barnevernssak? Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...