likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 % samvær med den andre?

Delt bosted eller samvær for barn?

Når foreldre ikke bor sammen har barna enten bosted hos enten mor eller far, eller så har barnet delt bosted hos begge foreldrene. Det hender at barnet har fast bosted hos den ene og 50 % samvær med den andre, uten at det formelt regnes som delt bosted.

Delt bosted eller omfattende samvær?

Dersom man benytter begrepet samvær i en barneavtale, indikerer det at barnet bor fast hos den ene og har samvær med den andre. Om barnet skal ha omfattende samvær med den ene forelderen, vil ikke barnet selv i særlig grad merke forskjell på om foreldrene har valgt en delt bosteds løsning, eller om barnet har bosted hos den ene og samvær med den andre.

Forskjellen er merkbar for foreldrene, hvor delt bosted gir økonomiske fordeler for begge foreldrene, mens bosted hos den ene og 50 % samvær til den andre, kun gir økonomiske fordeler for bostedsforelderen.

Valg av bostedsmodell kan få betydning for utmåling av barnebidrag, i tillegg vil den som har bosted ha krav på å få utbetalt barnetrygd, samt få skattemessige fordeler som enslig forsørger.

For enslige forsørgere mottar man en barnetrygd mer enn man har barn. Om man avtaler delt bosted skal både barnetrygden og skattefordelen deles mellom foreldrene.

Barnets beste

Alle avgjørelser om fast bosted og samvær for barn skal ha barntes beste som rettesnor. Barnets beste er en konkret helhetsvurdering, som baserer seg på flere momenter, som blant annet hva barnet er vant til, hvilken forelder barnet har den sterkeste tilknytningen til, foreldrenes personlige egnethet, barnets miljø rundt den enkelte forelder, tilhørighet til skolekrets og nærmiljø, hensynet til best samlet foreldrekontakt, hensynet til søskenkontakt, og barnets egen mening.

Den ordningen som etableres ved samlivsbrudd blir ofte tillagt stor betydning for videre bosteds- og samværsordninger, da store endringer i barnets liv innebærer en risiko for at barnet får det vanskeligere. Dersom barnet har fast bosted hos en forelder, velger denne barnehage og fritidsaktiviteter, mens valg av skole styres av den skolekretsen barnet er registrert bosatt i i folkeregisteret.

Hvem tar beslutninger på vegne av barnet?

De fleste beslutninger for barnet tas i barnets hverdag, av den som er til stede og har ansvar for barnet i øyeblikket. Dette gjelder alt fra aktiviteter, hvem det skal treffe, hva det skal spise, og generelle rutiner i hverdagen.

Flytting innenlands

Beslutninger som bostedsforelderen kan ta er blant annet avgjørelse om å flytte med barnet innenlands. Innenlandsflytting må varsles og drøftes med den andre forelderen, om man har felles foreldreansvar eller om den andre forelderen har samvær, minst 6 uker før flytting kan finne sted. Regelen sikrer at om en forelder planlegger å flytte langt vekk, så skal samværsforelderen få tid til å områ seg og eventuelt bringe saken inn til vurdering i retten. Dersom man mener at det er bedre for barnet å bli boende i nærmiljøet med samværsforelderen, enn å flytte langt av gårde og få redusert kontakt med den ene forelderen, kan man også be retten om å avsi en midlertidig avgjørelse om flytting av bosted til den tidligere samværsforelderen, for å forhindre at barnet flytter.

Plikt til å tilrettelegge for samvær

En bostedsforelder er forpliktet til å legge til rette for at barnet får ha kontakt med og treffe den andre forelderen ved samvær. Ved mislighold av denne plikten, ofte omtalt som samværssabotasje, kan det i første omgang føre til at samvær tvangsgjennomføres ved tvangsbot. Om man over tid saboterer barnets rett til samvær kan det føre til at retten beslutter at barnet skal flyttes til den andre forelderen, for å sørge for at barnet får samlet foreldrekontakt og en god relasjon til begge sine foreldre.

Husk at om dere er uenige om dere skal ha delt bosted eller fast bosted og samvær, må dere gjennom mekling på familievernkontoret. Mekling er obligatorisk ved samlivsbrudd for foreldre med barn under 16 år.

Fri rettshjelp

I saker om bosted, samvær og foreldreansvar kan du ha krav på fri rettshjelp, dette vil advokaten undersøke for deg ved oppstart av oppdraget.

Har du spørsmål om valg av bostedsmodell eller samværsordning for dine barn? Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...