familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker.

Flere barnevernssaker mot Norge i menneskerettsdomstolen

Det ligger omtrent 30 barnevernssaker til behandling mot Norge i den europeiske menneskerettsdomstolen EMD. Barnevernet og Norges tolkninger av sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen er i hardt vær om dagen, og det kommer til å bli endringer i hvordan fylkesnemndene og domstolene fremover tolker reglene.

Høyesterett behandler barnevernssaker i storkammer

Høyesterett har tatt inn fire barnevernssaker til behandling i storkammer i februar 2020, som kan medføre endringer i blant annet utmåling av samvær etter omsorgsovertagelse i barnevernssakene fremover.

Retten til religionsfrihet og retten til familie- og privatliv

Den første av de to sakene som ble avgjort i menneskerettsdomstolen, omhandlet en somalisk familie, hvor barnetvernet overtok omsorgen for barnet, og senere gjennomførte en tvangsadopsjon. Barnet, som opprinnelig var muslim, ble plassert i et ikke-muslimsk fosterhjem. Klagen omhandlet både retten til familieliv etter artikkel 8 i EMK i forbindelse med reduksjonen av samværet, frem til tvangsadopsjonen, og spørsmålet om religionsfrihet etter EMK artikkel 9. Menneskerettsdomstolen valgte å kun avgjøre saken basert på artikkel 8, retten til familie- og privatliv, og konstaterte at det var blitt gjort for få forsøk på å finne muligheter til å bedre kvaliteten på samværene og redusere barnets reaksjoner, før de gikk til det inngripende skritt å gå for tvangsadopsjon. Dette var et brudd på menneskerettighetene og retten til familieliv.

«To the Court it seems, moreover, that little had been done in the years preceding the adoption decision in order to clarify the causes of X’s reactions and whether they could possibly be treated, or whether the quality of the contact between the applicant and X could in other ways be improved.»

Nektelse av samvær etter omsorgsovertagelse

Den andre saken omhandlet en polsk statsborger bosatt i Norge. Barnevernet tok over omsorgen for barnet og plasserte det i fosterhjem. Til å begynne med ble moren gitt ukentlige samvær. Etter en periode vurderte barnevernet at samværet var til skade for barnet, og besluttet at det ikke skulle være noe samvær, samt at barnet skulle bo på sperret adresse.

EMD fastslo at Norge med avgjørelsen krenket EMK artikkel 8, retten til familieliv:

«Against the above background, and emphasising the gravity of the interference and the seriousness of the interests at stake, the Court does not consider that the decision-making process leading to the impugned decision to decline the applicant’s request to have the care order in respect of X lifted, remove her contact rights and withhold information about X’s whereabouts, was conducted so as to ensure that all views and interests of the applicant were duly taken into account. It accordingly concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention.»

Om du ønsker å lese dommene i sin helhet finner du dem her og her.

Har du en barnevernssak og behov for advokathjelp, ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...