barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter de et akuttvedtak. Dette følger av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Barnet blir da flyttet ut av foreldrenes hjem, uten at foreldrene får vite om det på forhånd.

Fem barn akuttplasseres daglig

I snitt blir fem barn akuttplassert av barnevernet hver eneste dag i Norge.

Akuttvedtak kan ha ulike begrunnelser, men ofte handler det om opplysninger om at barna blir utsatt for vold i hjemmet eller at foreldrene ruser seg. Dersom barnevernet mener at situasjonen er akutt, kan de flytte barna fra hjemmet, uten at foreldrene blir varslet i forkant. Barna blir som regel hentet på skolen, eller i barnehagen.

Foreldre blir ikke informert om akuttvedtaket før etter at barna er flyttet. Foreldrene får først etter at vedtaket er gjennomført mulighet til å forklare sitt syn på saken, og oppklare eventuelle misforståelser. Akuttplasseringer kan være veldig traumatiske både for barn og foreldre, og de gjør ofte at foreldrene får en mistillit til barnevernet.

Fri rettshjelp, gratis advokat

Når barnevernet har fattet et vedtak om å plassere et barn utenfor hjemmet har du rett til fri rettshjelp. Uavhengig av hvor mye du har i inntekt får du gratis advokat i alvorlige barnevernssaker, helt uten egenandel. Det er derfor ingen grunn til ikke å kontakte advokat om du opplever et akuttvedtak.

Når barnevernet har akuttplassert barnet ditt er det viktig å kontakte advokat med en gang. Advokaten vil få tilgang til sakens dokumenter og foreta en vurdering av om vedtaket er lovlig eller ikke. Advokaten vil hjelpe deg i vurderingen av om man skal klage på vedtaket eller ikke.

Fylkesnemnda

Etter at barnevernet har fattet et vedtak blir det oversendt til Fylkesnemnda for godkjenning. Om Fylkesnemnda godkjenner vedtaket kan advokaten klage på vedtaket. Det er viktig å velge en advokat som har erfaring med slike saker, for å sikre deg best mulig hjelp.

Selv om det forelå en akuttsituasjon på det tidspunktet barnevernet besluttet å akuttplassere barnet, er det ikke sikkert at situasjonen er akutt lenger, når saken kommer opp i Fylkesnemnda. Da er ikke vilkåret for akuttplassering lenger oppfylt, og vedtaket må oppheves og barna flytte hjem igjen.

Etter man har sendt klage på et akuttvedtak har Fylkesnemnda 7 dager på seg til å fatte et vedtak. Innen de 7 dagene skal de også avholde et møte, hvor foreldrene får anledning til å forklare seg, før det treffes en beslutning. Du har rett til å ha advokaten din med deg i dette møtet, og vil få råd i forkant om hvordan møtet gjennomføres, og hva du bør fokusere på.

Om du får medhold i klagen din, skal barna flytte tilbake med en gang. Det er derfor viktig å kontakte advokat så snart som mulig om du opplever at barnet ditt blir akuttplassert av barnevernet.

Advokat Rieber-Mohn har omfattende erfaring med barnevernssaker. Hun har vunnet flere akuttsaker mot barnevernet, hvor barna har fått flytte hjem igjen til foreldrene sine.

Ta kontakt om du ønsker en prat om din sak.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...