Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar rettighetene til en fornærmet eller etterlatt i en straffesak.

Fornærmede i straffesaker har i mange tilfeller krav på å få oppnevnt bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Forsvarer

En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er den personen som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Det er et av hovedprinsippene i norsk straffeprosess at en person som er anklaget for et straffbart forhold, har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken, fra politiets etterforskning og gjennom behandling av saken for domstolene.

Ta kontakt om du har behov for advokat i en straffesak.