foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd.

Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å gi barnet omsorg og omtanke, og en rett og plikt til å bestemme på vegne av barnet i personlige forhold. Under foreldreansvaret hører også rett og plikt til å bestemme over barnet i medisinske spørsmål, vergemål, utstedelse av pass, navnevalg mv. Foreldre som har felles foreldreansvar, må være enige om disse beslutningene.

Foreldreansvar alene innebærer at man ikke trenger samtykke fra den andre forelderen ved avgjørelser som hører under foreldreansvaret.

Etter samlivsbrudd kan foreldrene fritt avtale om de fortsatt skal ha felles foreldreansvar, eller om en av foreldrene skal ha dette alene. Hvis foreldrene er uenige, kan den som krever foreldreansvaret alene reise sak for domstolene.

Fast bosted og foreldreansvar for barnet er ikke det samme. Det er helt vanlig at barn bor fast hos en forelder, mens begge foreldre fortsatt har del i foreldreansvaret.

Endring i foreldreansvar

Det er to ulike situasjoner som kan være årsaken til at foreldre ønsker endring i foreldreansvaret. Enten er det en forelder som ikke har del i foreldreansvaret, som ønsker å få dette. I andre tilfeller er det foreldre som har felles foreldreansvar, men hvor den av dem som har barnet boende fast hos seg, ønsker å få dette alene.

Det kan være mange ulike årsaker til at en forelder ønsker å få foreldreansvaret alene. Det kan skyldes store samarbeidsproblemer, at den ene av foreldrene er uskikket til å ha foreldreansvar, at en forelder ikke er tilstedeværende i barnets liv, eller at han eller hun har flyttet til utlandet.

Rettspraksis viser at høy foreldrekonflikt og vanskelig samarbeid mellom foreldrene kan begrunne at den ene forelderen bør ha foreldreansvaret alene.

Høyt konfliktnivå

Høyt konfliktnivå og dårlig samarbeide kan være en grunn til at den ene av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene. Å ha foreldreansvaret felles krever et minimum av samarbeid, tillit og kommunikasjon. Dersom foreldrene har så høyt konfliktnivå at de ikke greier å enes om forhold under foreldreansvaret, kan retten vurdere at det er til barnets beste at en av dem får det alene.

Fraværende forelder, uten kontakt med barnet

En situasjon som ofte oppstår, er når en av foreldrene ikke har kontakt med barnet sitt. Enten forelderen bor i Norge, uten å aktivt ta del i barnets liv, eller den har bosted i utlandet. Det vil oppstå situasjoner som gjør det vanskelig for den forelderen barnet bor sammen med, som gjør det utfordrende å utøve foreldreansvaret uten den andres medvirking. Typisk er at barnet blir stående uten gyldig pass, og at det oppstår andre situasjoner som krever samtykke av begge med foreldreansvar, uten at det er mulig å innhente dette. Retten vil i disse sakene tilkjenne bostedsforelderen foreldreansvaret alene, da den andre verken oppfyller de pliktene som følger av foreldreansvaret, eller utøver foreldreansvaret til det beste for barnet. Det vil da være til barnets beste at den som bor alene med barnet får foreldreansvaret alene.

Har du spørsmål om foreldreansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer