besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Besteforeldre kan i noen tilfeller få en selsvstendig rett til samvær med barnebarna sine. Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og åpner også for en mulighet til å gi besteforeldre selvstendig samvær med barnebarna sine.

Det finnes en unntaksbestemmelse i barnelovens § 45, som regulerer samværsrett for andre enn foreldre. Dersom den ene, eller begge foreldrene er døde, kan besteforeldrene kreve at retten fastsetter samværsrett mellom besteforeldrene og barnebarna. I likhet med andre tvister om barn, er det styrende prinsipp at et slikt samvær vil være til barnets beste. Det er dermed ikke en ubetinget rettighet man har, det skal gjøres en konkret vurdering for det enkelte barn.

Vilkår for samvær med besteforeldre

Samvær med besteforeldrene kan også fastsettes om en forelder er nektet samværsrett med sitt barn. I saker hvor forelderen er død har besteforelderen en selvstendig rett til å anlegge sak for å kreve samvær, men i tilfellene hvor forelderen er nektet samvær, må forelderen som nektes samvær selv fremme et krav om dette. Dette gjøres som regel ved at man krever samvær for seg selv som forelder, og at man nedlegger en subsidiær, alternativ påstand, om at om man ikke selv får samvær, krever man at det fastsettes et samvær mellom besteforeldre og barnebarn i stedet, dette for å sikre barnet kontakt med slektninger på begge sider av familien.

Samvær med besteforeldre ved omsorgsovertagelse

I barnevernssaker er det også gitt adgang for besteforeldre og andre nære slektninger å fremme krav om samvær, dersom barnevernet har tatt over omsorgen for barnet. I disse sakene gjelder også vilkåret om at den ene forelderen er død eller har fått sterkt begrenset samvær med barnet sitt. Besteforeldrene kan ved omsorgsovertagelser få selvstendig samvær, i tillegg til forelderens egne samvær med barnet. Også i barnevernssakene gjøres det en konkret vurdering av om samværet er til barnets beste, og hvor hyppig samværene skal finne sted.

Har du spørsmål om besteforeldres samværsrett? Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...