Tvungent psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven regulerer pasientens rettigheter og plikter under observasjon og behandling av psykiske lidelser. Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan en pasient underlegges psykisk helsevern. 

Pasienter kan behandles under psykisk helsevern på to grunnlag; enten frivillig, eller ved tvang. 

Frivillig psykisk helsevern byr sjeldent på utfordringer, da pasienten i disse tilfellene samtykker til behandlingen.

Inngripende med tvungent psykisk helsevern

Tvungent psykisk helsevern, uten pasientens samtykke, er et svært inngripende tiltak ovenfor menneskets selvbestemmelsesrett og man har alltid klagerett når man blir underlagt psykisk helsevern mot sin vilje.

Vilkår for tvungent psykisk helsevern

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at tvungent helsevern skal kunne ilegges. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse og at frivillig vern må ha vært forsøkt. Videre er det et alternativt vilkår at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at pasientens utsikt for bedring vesentlig reduseres eller den psykiske helsetilstanden vesentlig forverres. Det andre alternative vilkåret er at pasienten på grunn av den alvorlige sinnslidelsen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Hvilken behandling som anses nødvendig avgjøres konkret for den enkelte pasient. Graden av bruk av tvang avhenger av pasientens symptombilde og hva legene mener er nødvendig behandling. Som regel innebærer tvungent psykisk helsevern innledningsvis både opphold på døgnenhet, og medikamentell behandling. 

Gratis advokat ved klage på tvungent psykisk helsevern

Dersom det er fattet vedtak om tvungent psykisk helsevern, har du krav på gratis advokatbistand, dekket av det offentlige. Du har rett til bistand både til å klage til kontrollkommisjonen og til domstolene, om du vil påklage kontrollkommisjonens vedtak. Du betaler ingen egenandel ved bruk av advokat i slike saker. Advokater som bistår i saker om tvungent psykisk helsevern er uavhengige og de arbeider ikke for sykehuset. Advokatens rolle er å belyse saken fra ditt synspunkt, som en motvekt til sykehusets vurderinger. 

Klage på andre vedtak

Underveis i døgnoppholdet på sykehuset kan det også fattes andre tvangsvedtak, som vedtak om overføring til annen enhet, skjerming, isolasjon, beltelegging, bruk av medisiner med kortvarig effekt, inndragning av telefon mv. Alle disse vedtakene kan påklages til kontrollkommisjonen. 

Klage etter opphør av tvang

Også etter at tvangsvedtaket er opphevet har du rett til å klage til kontrollkommisjonen på bruk av tvungent psykisk helsevern. Kontrollkommisjonen vil da vurdere om vilkårene for tvang var oppfylt da det ble brukt tvang mot deg.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn bistår årlig mange titalls pasienter innen psykisk helsevern, både i klager til kontrollkommisjonen, men også ved videre rettslig overprøving i domstolene.

Ta kontakt om du har behov for advokat i en sak om tvungent psykisk helsevern.

psykisk helsevern

Dømt til tvungent psykisk helsevern – hva nå?

Hvem kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern? Dersom en person blir vurdert til å ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket ...
tvungent psykisk helsevern

Tvungent psykisk helsevern og samtykkekompetanse

Advokat Rieber-Mohn vant nylig frem i en sak i kontrollkommisjonen, hvor spørsmålet om samtykkekompetanse i sak om tvungent psykisk helsevern ...
psykisk helsevern

Var tvunget psykisk helsevern nødvendig?

Advokat Cathrine Rieber-Mohn vant nylig en sak i Oslo tingrett om tvungent psykisk helsevern. Spørsmålet som stod til behandling for ...