Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri sakførsel (i domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, for tiden kr. 350 000,- for enslige og kr. 540 000.- for ektefeller og samboere samlet. I tillegg er det en formuesgrense på kr. 150 000,- (satser pr. 1. januar 2023).

Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser etter søknad. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i følgende sakstyper:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • om du har vært utsatt for vold
  • om du ønsker å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
  • om du er tiltalt for et straffbart forhold

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2023 er satsen kr. 1140). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Ta kontakt!

Vi søker om fri rettshjelp for deg.