Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn 

Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i tillegg til samværsforelderen. Samvær under tilsyn er typisk vanlig i saker hvor det er bekymring knyttet til vold og overgrep, rus, psykisk helse eller risiko for barnebortføring.

Samvær under tilsyn er også aktuelt i tilfeller hvor et barn skal bli kjent med en forelder det tidligere ikke har hatt kontakt med, eller som det ikke kjenner så godt. I disse tilfellene er tilsynspersonen ofte en barnet har tillit til fra før, for eksempel en besteforelder, onkel eller tante.

Valg av tilsynsperson

Tilsynspersonen kan enten være oppnevnt av det offentlige, eller det kan være tilsyn avtalt mellom foreldrene, med en foreldrene selv har kjennskap til, for eksempel venn eller et familiemedlem.

Når det er domstolene som pålegger samvær under tilsyn, er det de som oppnevner en tilsynsperson.

Tilsyn ved bekymringer i barnefordelingssak

Domstolen oppnevner i noen tilfeller tilsyn i startfasen av en barnefordelingssak, om det er store eller uavklarte bekymringer knyttet til den ene foreldrenes omsorgsevne. Årsaken til at man gjør dette, før behovet er nærmere avklart, er at man ikke skal utsette barn for unødvendig risiko.

Underveis i en barnefordelingssak med alvorlige bekymringer vil det bli oppnevnt en sakkyndig psykolog. I de fleste tilfeller ønsker den sakkyndige å observere samværsforelderen sammen med barna, den sakkyndige vil da fungere som tilsynsperson under samværet, enten alene, eller sammen med en annen oppnevnt tilsynsperson.

Dersom domstolen kommer til at det skal være samvær under tilsyn, vil tilsynspersonen bli oppnevnt av det offentlige. Tilsynspersonen fører kortfattet referat fra samværene, og skal bemerke det om det er grunn til å stanse fremtidige samvær.

To kategorier tilsyn

Tilsyn deles inn i to kategorier.

  • Beskyttet tilsyn, der tilsynsfører er tett på og overvåker samværet både i forhold til aktivitet men også i forhold til kommunikasjon.
  • Støttet tilsyn, der tilsynsfører kan ha en mer tilbaketrukket rolle, og oftere tilbyr forelderen veiledning i for og etterkant av samværet.

Beskyttet tilsyn

Beskyttet tilsyn er begrenset til de tilfellene hvor det er et veldig begrenset samvær. Dette gjøres ofte i saker hvor det er problemer knyttet til vold, rus eller alvorlige psykiske problemer hos samværsforelderen. Om man kommer til at det like vel er til barnets beste å ha samvær med forelderen, gis det et sterkt begrenset samvær under beskyttet tilsyn. Beskyttet tilsyn gis med maksimalt 16 timer i året. Det er den lokale barneverntjenesten som har ansvar for beskyttet tilsyn.

Støttet tilsyn

Støttet tilsyn skal støtte barnet eller forelderen under samværet. Dette brukes for eksempel ved etablering av kontakt mellom barn og samværsforelder etter langvarig samværssabotasje, eller kontraktbrudd av andre årsaker, eller dersom det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene. Støttet tilsyn gis med maksimalt 32 timer pr. år. Det er Bufetat som har ansvar for støttet tilsyn.

Ved begge former for tilsyn er det hensynet til barnets beste som skal være avgjørende. Domstolene plikter å gi en begrunnelse, dersom de fastsetter samvær under tilsyn. Samvær under tilsyn skal normalt ikke fastsettes for mer enn ett år, selv om det unntaksvis gis over lengre perioder.

Har du krav på fri rettshjelp i sak om samvær?

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om din sak.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...