Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen.

Noen ganger ønsker den ene å beholde boligen etter en skilsmisse, mens den andre ønsker at den skal selges til markedspris. Andre ganger ønsker begge å beholde boligen.

Avtalefrihet ved skilsmisse

Ektefeller har full frihet til å inngå avtaler på skifteoppgjøret, de kan derfor fritt avtale hvem som skal beholde boligen, og hvor mye den andre eventuelt skal løses ut for.

Verdsettelse av boligen

Utgangspunktet er at verdien settes til markedspris. Det er ikke så uvanlig at ektefellene er uenige om hva som er markedspris for boligen. Noen velger å avtale at de skal innhente hver sin takst, for deretter å beregne snittet av disse. Særlig hvis verdispriket er stort, kan det være vanskelig å bli enige.

Dersom partene ikke blir enige om verdsettelse, kan man be om en skiftetakst. Skiftetaksten fastsettes av tingretten, eller Oslo byfogdembete i Oslo, det vil da bli oppnevnt fagkyndige skjønnsmenn, som foretar befaring og fastsetter eiendommens verdi.

Hovedregelen, krav om salg

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal beholde boligen, er lovens utgangspunkt at begge parter kan kreve at boligen skal legges ut for salg. Begge parter vil da ha lik rett til å tre inn i det høyeste budet, og kjøpe boligen til markedspris om de ønsker det.

«Særlige grunner» vilkår for å få rett til å beholde boligen.

I noen tilfeller kan en ektefelle kreve å få beholde boligen, mot den andres vilje, uten at den legges ut for salg.

Det er ekteskapsloven § 67 som regulerer når man kan kreve å få overta siste felles bolig. Vilkåret er at dersom «særlige grunner» taler for det, kan en ektefelle kreve å få overta. Rettspraksis viser at terskelen ikke er høy, men at det kreves mer enn alminnelige grunner til å få overta boligen, fremfor at den legges ut for salg.

Om begge ektefellene ønsker å beholde boligen, skal det foretas en interesseavveining. Den som har de beste argumentene for å beholde boligen, vil få medhold i sitt krav.

Ofte vil hensynet til barnets behov og den enkelte ektefellen være avgjørende. Den av ektefellene som får fast bosted for barna, vil derfor ofte ha sterke kort til å få rett til å beholde boligen.

I andre tilfeller er det tilknytning til boligen, for eksempel om den stammer fra den ene ektefellens slekt, det avgjørende argumentet for å få beholde boligen.

Dersom begge ønsker å overta boligen, vil det bli en avveining av partenes interesser. Den av ektefellene som har de beste argumentene for å overta boligen, vil måtte få medhold.

Fri rettshjelp

I saker om skilsmisseoppgjør, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Advokat Rieber-Mohn har løst mange slike saker, både utenrettslig og ved bistand fra domstolene. Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

skolevalg

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Etter samlivsbrudd er det mange beslutninger som må tas av foreldre i felleskap. Ofte oppstår det uenigheter om store og ...

Når er delt fast bosted til barnets beste?

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene er likestilte og har samme myndigheten til å ta avgjørelser om barnet. Avgjørelser ...
overgrep

Hvordan vurderer retten påstander om overgrep under samvær?

Vi får ofte forespørsler fra foreldre som er bekymret for at barnet deres blir utsatt for overgrep under samvær. De ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...
familierett

Hvilke momenter legger domstolen vekt på ved valg av bosted?

Praksis i domstolene har over tid utviklet en del momenter som blir tillagt vekt i vurderingen av hvor et barn ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje. Samværssabotasje er når et ...
samværsvegring

Mor fikk foreldreansvaret alene etter samværsvegring

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har nylig bistått en mor i sak om foreldreansvar etter barneloven, hvor kravet var at hun skulle ...
samværsvegring

Gode råd når barn ikke vil på samvær – samværsvegring

Hva gjør du når et barn nekter å dra på samvær? Samværsvegring - det er ikke uvanlig at barn i ...
minimumssamvær

Minimumssamvær – hvor mye samvær har man rett på?

En del foreldre har spørsmål om hvilket minimumssamvær de har rett på med barnet sitt etter samlivsbrudd. Når foreldre med ...