Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen.

Noen ganger ønsker den ene å beholde boligen etter en skilsmisse, mens den andre ønsker at den skal selges til markedspris. Andre ganger ønsker begge å beholde boligen.

Avtalefrihet ved skilsmisse

Ektefeller har full frihet til å inngå avtaler på skifteoppgjøret, de kan derfor fritt avtale hvem som skal beholde boligen, og hvor mye den andre eventuelt skal løses ut for.

Verdsettelse av boligen

Utgangspunktet er at verdien settes til markedspris. Det er ikke så uvanlig at ektefellene er uenige om hva som er markedspris for boligen. Noen velger å avtale at de skal innhente hver sin takst, for deretter å beregne snittet av disse. Særlig hvis verdispriket er stort, kan det være vanskelig å bli enige.

Dersom partene ikke blir enige om verdsettelse, kan man be om en skiftetakst. Skiftetaksten fastsettes av tingretten, eller Oslo byfogdembete i Oslo, det vil da bli oppnevnt fagkyndige skjønnsmenn, som foretar befaring og fastsetter eiendommens verdi.

Hovedregelen, krav om salg

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal beholde boligen, er lovens utgangspunkt at begge parter kan kreve at boligen skal legges ut for salg. Begge parter vil da ha lik rett til å tre inn i det høyeste budet, og kjøpe boligen til markedspris om de ønsker det.

«Særlige grunner» vilkår for å få rett til å beholde boligen.

I noen tilfeller kan en ektefelle kreve å få beholde boligen, mot den andres vilje, uten at den legges ut for salg.

Det er ekteskapsloven § 67 som regulerer når man kan kreve å få overta siste felles bolig. Vilkåret er at dersom «særlige grunner» taler for det, kan en ektefelle kreve å få overta. Rettspraksis viser at terskelen ikke er høy, men at det kreves mer enn alminnelige grunner til å få overta boligen, fremfor at den legges ut for salg.

Om begge ektefellene ønsker å beholde boligen, skal det foretas en interesseavveining. Den som har de beste argumentene for å beholde boligen, vil få medhold i sitt krav.

Ofte vil hensynet til barnets behov og den enkelte ektefellen være avgjørende. Den av ektefellene som får fast bosted for barna, vil derfor ofte ha sterke kort til å få rett til å beholde boligen.

I andre tilfeller er det tilknytning til boligen, for eksempel om den stammer fra den ene ektefellens slekt, det avgjørende argumentet for å få beholde boligen.

Dersom begge ønsker å overta boligen, vil det bli en avveining av partenes interesser. Den av ektefellene som har de beste argumentene for å overta boligen, vil måtte få medhold.

Fri rettshjelp

I saker om skilsmisseoppgjør, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Advokat Rieber-Mohn har løst mange slike saker, både utenrettslig og ved bistand fra domstolene. Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine? Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har ...
Les mer

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har ...
Les mer
likestilling av mor og far

Gode nyheter om likestilling av fedre i domstolene

Ny forskning om likestilling mellom foreldre i barnelovssaker for lagmannsrettene. Ny forskning viser ny data om likestilling og at både ...
Les mer

Flytting med barn etter samlivsbrudd

Nå kan det komme endringer i reglene om flytting med barn etter samlivsbrudd. Barnelovsutvalget har utarbeidet et nytt forslag til ...
Les mer
samværsavtale

Endring av samværsavtale

Hva gjør du når du ønsker endring i en samværsavtale dersom den andre forelderen nekter? Barn har rett til samvær ...
Les mer
foreldrefientlighet

Foreldrefientlighet – Samværssabotasje

Foreldrefientlighet er når et barn vender seg mot en av foreldrene, uten at det foreligger noen god grunn for barnets ...
Les mer

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...
Les mer
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...
Les mer
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
Les mer
pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet ...
Les mer