foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, har foreldreansvar sammen.

Lovendring mot likestilt foreldreskap

Frem til nå har mor fått foreldreansvaret alene automatisk ved fødsel, dersom foreldrene ikke er gift eller samboere. Fra 1. januar 2020 trer en endring i barneloven i kraft, i retning mer likestilt foreldreskap. Da får foreldrene som utgangspunkt foreldreansvaret sammen ved fødsel, uavhengig av om de bor sammen. Lovendringen innebærer at dersom en mor ved fødsel ønsker foreldreansvar alene, må hun gi melding til folkeregisteret om dette, innen et år etter at farskapet er fastsatt.

Reservasjon mot felles foreldreansvar

Mødre som får barn utenfor samliv kan være i ulike situasjoner, og ikke alltid vil det være til barnets beste at foreldrene har felles foreldreansvar. Lovendringen innebærer at mor kan reservere seg mot felles foreldreansvar, ved å inngi melding til folkeregisteret. Tilsvarende kan en far som ikke ønsker å ta del i foreldreansvaret sende inn en melding, for å bli fritatt for de plikter foreldreansvaret innebærer.

Årsaken til at foreldrene selv kan melde fra at de ikke ønsker felles foreldreansvar etter fødsel, er for å forhindre at en enslig mor etter fødsel må ta ut søksmål mot far for å få foreldreansvaret alene, slik ordningen har vært til nå, om en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene, mot den andres vilje. Ettersom man ofte kan befinne seg i en vanskelig posisjon når man alene har omsorgen for et nyfødt barn, har lovgiver gitt foreldrene mulighet til å reservere seg mot felles foreldreansvar, uten å måtte ta saken inn til domstolene. Om en far ikke får del i foreldreansvaret etter en slik reservasjon fra mor, er det han som må ta initiativ til ta ut søksmål for å få til en endring.

Innholdet i foreldreansvaret

Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å gi barnet omsorg og omtanke, og en rett og plikt til å bestemme på vegne av barnet i personlige forhold. Under foreldreansvaret hører også rett og plikt til å bestemme over barnet i medisinske spørsmål, vergemål, utstedelse av pass, navnevalg mv. Foreldre som har felles foreldreansvar, må være enige om disse beslutningene.

Har du spørsmål om foreldreansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...