foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, har foreldreansvar sammen.

Lovendring mot likestilt foreldreskap

Frem til nå har mor fått foreldreansvaret alene automatisk ved fødsel, dersom foreldrene ikke er gift eller samboere. Fra 1. januar 2020 trer en endring i barneloven i kraft, i retning mer likestilt foreldreskap. Da får foreldrene som utgangspunkt foreldreansvaret sammen ved fødsel, uavhengig av om de bor sammen. Lovendringen innebærer at dersom en mor ved fødsel ønsker foreldreansvar alene, må hun gi melding til folkeregisteret om dette, innen et år etter at farskapet er fastsatt.

Reservasjon mot felles foreldreansvar

Mødre som får barn utenfor samliv kan være i ulike situasjoner, og ikke alltid vil det være til barnets beste at foreldrene har felles foreldreansvar. Lovendringen innebærer at mor kan reservere seg mot felles foreldreansvar, ved å inngi melding til folkeregisteret. Tilsvarende kan en far som ikke ønsker å ta del i foreldreansvaret sende inn en melding, for å bli fritatt for de plikter foreldreansvaret innebærer.

Årsaken til at foreldrene selv kan melde fra at de ikke ønsker felles foreldreansvar etter fødsel, er for å forhindre at en enslig mor etter fødsel må ta ut søksmål mot far for å få foreldreansvaret alene, slik ordningen har vært til nå, om en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene, mot den andres vilje. Ettersom man ofte kan befinne seg i en vanskelig posisjon når man alene har omsorgen for et nyfødt barn, har lovgiver gitt foreldrene mulighet til å reservere seg mot felles foreldreansvar, uten å måtte ta saken inn til domstolene. Om en far ikke får del i foreldreansvaret etter en slik reservasjon fra mor, er det han som må ta initiativ til ta ut søksmål for å få til en endring.

Innholdet i foreldreansvaret

Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å gi barnet omsorg og omtanke, og en rett og plikt til å bestemme på vegne av barnet i personlige forhold. Under foreldreansvaret hører også rett og plikt til å bestemme over barnet i medisinske spørsmål, vergemål, utstedelse av pass, navnevalg mv. Foreldre som har felles foreldreansvar, må være enige om disse beslutningene.

Har du spørsmål om foreldreansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer