minimumssamvær

Minimumssamvær – hvor mye samvær har man rett på?

En del foreldre har spørsmål om hvilket minimumssamvær de har rett på med barnet sitt etter samlivsbrudd. Når foreldre med barn under 16 år går fra hverandre, må de gjennomføre mekling ved familievernkontoret. Hensikten med denne meklingen er å hjelpe foreldrene å avtale hvor barna skal bo, og hvilket samvær de skal ha. Eller om barna skal ha delt fast bosted og like mye tid hos begge foreldre.

Barnets beste vurderingen – minimumssamvær? 

Hvor mye samvær et barn skal ha, skal baseres på en konkret vurdering for det enkelte barn. Det er derfor ikke noen fasit på hva som er barnets minimumssamvær.

Det er mange faktorer som spiller inn; barnets alder og utvikling, foreldrenes samarbeide, foreldrenes egenskaper, barnets tilknytning til foreldrene, barnets ønsker og behov mv.. 

Vanlig samvær

I barneloven er det definert hva som menes med «vanlig samvær», dersom foreldrene avtaler at det skal være «vanlig samvær». Dette er en dag i uken og annenhver helg, samt halvparten av feriene. En del foreldre tror at lovbestemmelsen innebærer at dette er et minimumssamvær, men det er ikke riktig.

Utviklingen er at barn har stadig mer omfattende samvær. Samværene økes gradvis fra barna er helt små, og frem til de går på småskolen. Fra skolealder er stadig flere barn like mye hos begge foreldre. Vi ser klare linjer fra 80-90- tallet og til i dag, som viser at barn får gradvis mer samvær med den forelderen de ikke bor sammen med. 

Best mulig samlet foreldrekontakt – samværssabotasje

Tidligere var det vanligst at barna ble boende hos mor etter samlivsbrudd. Dette ser vi nå i stadig større grad at er et mer åpent spørsmål. I dag anbefaler man at barna bor hos den av foreldrene som kan sørge for best mulig samlet foreldrekontakt. Altså den som i størst grad anerkjenner at barna trenger begge foreldre, og sørger for at de faktisk får gjennomført samvær med den andre. I noen tilfeller flytter domstolene et barn fra den ene forelderen til den andre, hvis bostedforelderen utøver samværssabotasje, som fører til kontraktbrudd eller svekket kontakt mellom barn og samværsforelderen. 

Samvær for de minste barna

For de minste barna finnes det en veileder som gir konkrete anbefalinger om omfang av samvær. Her anbefales det kortere og hyppige samvær for de helt minste barna, med gradvis økning til overnattingssamvær. 

Barnets rett til å si sin mening

Barn over 7 år har rett til å si sin mening, før det tas beslutninger av betydning for dem, som for eksempel hvor de skal bo og hvor mye samvær de skal ha etter samlivsbrudd. Når barna fyller 12 år skal meningen deres tillegges stor vekt. 

Mange er ikke klar over at også familievernkontoret kan innhente barnets mening, når foreldre gjennomfører mekling og forsøker å utarbeide en samværsplan. Også dersom det blir behov for evaluering og endring av en avtale, kan barnet høres på familievernkontoret. 

I domstolene høres alle barn over 7 år, og også noen ganger yngre barn, om de antas å klare å uttrykke en mening om temaet som er oppe til behandling. At barn høres betyr ikke at de skal bestemme, men deres mening tas med i vurderingen av hva som er til barnets beste. 

Frivillig avtale eller rettslig prosess

Foreldre står i utgangspunktet fritt til å velge en ordning med delt bosted eller fast bosted og samvær. Hvis foreldrene ikke blir enige og saken havner i retten, skal det i utgangspunktet mye til at retten fastsetter delt fast bosted. Dette skyldes at delt fast bosted er en unntaksregel. Ofte finner retten at om foreldre har så høyt konfliktnivå at retten må avgjøre saken, så vil ikke et omfattende samarbeide, slik delt fast bosted er, være til barnas beste. De kan like vel bestemme at barna skal være like mye hos hver forelder, men at en av dem alene skal ha bostedet.

Når skal det ikke være samvær eller begreset samvær?

I noen tilfelle er det nødvendig å begrense barns samvær med en forelder. Det kan være om barnet har blitt utsatt for vold eller overgrep fra forelderen. Det kan være ved rusproblemer, eller ved alvorlig utfordringer knyttet til psykisk helse. Da kan enten samvær bli pålagt gjennomført ved tilsyn, eller det kan bli besluttet at samvær ikke er til barnets beste. Noen barn vegrer seg også så kraftig for samvær at det etter en konkret vurdering fra retten blir besluttet at samvær ikke er til barnets beste. Men de aller fleste barn både bør ha og har samvær med begge foreldre, selv om de ikke bor sammen. 

Har du spørsmål om samvær?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak. 

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880, e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...