samvær små barn

Samvær for de minste barna

Noen av de mest krevende sakene om samvær, er de som handler om samvær for de minste barna. Foreldrene har ofte dramatisk forskjellige syn på hvor mye samvær de minste barna har godt av, og hvor mye tid de skal tilbringe med den som ikke bor med barnet. 

Utgangspunktet er avtalefrihet

I utgangspunktet bestemmer foreldre selv hvilken samværsordning de vil ha for sine barn. Mange foreldre klarer å bli enige og inngå en avtale om samvær. Men hva skjer dersom dere ikke klarer å bli enige?

Det første foreldre som går fra hverandre med små barn må gjøre, er å bestille time til mekling på familevernkontoret. Alle foreldre har rett til inntil 7 timer med mekling og mange klarer å inngå avtaler ved hjelp av familievernkontoret. 

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige på familievernkontoret, havner som regel saken i retten. I retten blir det oppnevnt en sakkyndig psykolog, som er rettens rådgiver. De fleste saker som handler om barn, samvær, bosted og foreldreansvar som bringes inn for retten, løses med avtale. Om foreldrene mot formodning ikke klarer å enes om en avtale, vil dommeren bestemme samværsordningen i en dom. Da vil dommeren lene seg i stor grad på den sakkyndiges råd og vurderinger.

Anbefalinger om samvær for de minste barna

Foreningen for sakkyndige psykologer har gitt ut en veileder med anbefalinger om samvær for de minste barna.

Veiledningen gir generelle anbefalinger, for foreldre som går fra hverandre når barna er små, og foreldre som aldri har bodd sammen. Rådene er generelle, slik at man alltid må vurdere konkret hva som er best for det enkelte barn avtalen gjelder.

Det skilles mellom foreldre som har bodd sammen med barnet etter fødsel og de som aldri har bodd med barnet. For foreldre som har bodd sammen med barnet vil det være en etablert relasjon, som man kan ivareta og bygge videre på. For foreldre som aldri har bodd med barnet vil det være etablering av en relasjon som står i fokus. 

Samværsanbefalingen for de minste barna er ofte mindre enn de fleste samværsforeldre ønsker seg. For de aller minste barna er det snakk om korte dagsamvær i barnets faste bolig, med en gradvis økning som er anbefalingen. 

Når barnet eventuelt kan ha delt bosted og like mye tid hos begge foreldre avhenger av mange faktorer, men foreldrenes evne til samarbeid og kommunikasjon er en av de klart viktigste faktorene. 

Barnets alder er videre en sentral faktor for anbefaling av samvær.

I veilederen er det satt opp en rekke intervaller for vurdering av økning av samværsomfang

0-6 måneder
De første seks månedene anbefaler de regelmessig og hyppig samvær, hjemme der barnet bor fast. Samværsforelderen bør om mulig involveres i stell av barnet og andre rutiner. Etter hvert bør det også tilrettelegges for alenetid mellom barnet og samværforelderen. 

6-12 måneder
Fra seks måneders alder er fortsatt anbefalingen hyppige og regelmessige samvær, med gradvis økning i timetallet. I denne fasen anbefales det også at barnet blir kjent i samværsforeldreren hjem. Dersom barnet er trygg på samværsforelderen kan man i denne fasen forsiktig forsøke overnattingssamvær. 

12-18 måneder
Fra et års alder er anbefalingen at man kan forsøke overnatting en natt annenhver uke, i tillegg til hyppige samvær uten overnatting. De fleste barn begynner i barnehagen i dette tidsintervallet, som kan være en stor overgang for barnet, dette kan gjøre at man må være forsiktig med å samtidig øke samværsomfanget, da den totale belastningen på barnet kan bli for stor.  

18-24 måneder
Fra halvannet til to års alder er anbefalingen en ukentlig overnatting, om barnet har falt til ro med overnatting annenhver uke i perioden i forkant. I tillegg anbefales det å opprettholde dagsamvær uten overnatting i periodene mellom overnattingssamværet. 

Etter at barnet er innkjørt i barnehagen anbefales det at også samværsforelderen tar del i henting og levering i barnehagen. 

2-3 år
Når barnet er i alderen 2-3 år tilsier anbefalingen at man kan prøve overnattingssamvær med flere netter, for eksempel en ordning med samvær annenhver helg og en fast overnatting i uken. I denne perioden kan man også forsøke feriesamvær, med overnattinger i størrelsesorden en utvidet langhelg til en uke. For lengre samvær enn en uke anbefales det å vente til etter barnet har fylt tre år. 

Dette er anbefalingene for barn i alderen 0-3 år. Det er viktig å ta med seg at alle barn er forskjellige og at foreldrenes evne til samarbeid og kommunikasjon vil spille inn som en viktig faktor. Særlig for små barn uten språk er foreldrene avhengige av gjensidig tillit for at en utvidet samværsordning skal fungere godt for barnet. 

Fri rettshjelp

I alle saker som omhandler barn, fast bosted, samvær og foreldreansvar vil man kunne få fri rettshjelp. Dette forutsetter at man oppfyller de økonomiske vilkårene. Advokaten vil alltid sjekke om du har krav på fri rettshjelp ved oppstart av din sak.

Har du spørsmål om samvær for små barn, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer