samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje

Samværssabotasje er når et barn manipuleres til å ikke ville ha samvær med den andre forelderen. Det kan også skje når en forelder motarbeider samvær, uten rimelig grunn. 

I norsk rett er det eneste rettsmiddelet mot samværssabotasje at bosetedsforelderen pålegges å betale en tvangsbot. Dersom dette ikke fører til at kontakten reetableres mellom foreldre og barn, er det ikke andre virkemidler.

EMDs avgjørelse knytter seg til en sak mellom en privatperson og staten Ungarn. Avgjørelsen gjelder EMK artikkel 8, som er retten til familieliv. EMD pålegger myndighetene å gjøre mer enn det som følger av deres vanlige verktøykasse, for å sørge for å stanse samværssabotasje. De er nå pålagt å utforske alternative virkemidler. De må være kreative for å sikre barn og foreldre den kontakt de har rett på. Dette kalles for utforsker regelen, eller «explorer-regelen».

Explorer-regelen innebærer at det ikke er nok at mydnighetene følger sine egne prosessuelle regelverk for tvangsfullbyrdelse av samvær. De må gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. De må utforske hvilke tiltak som kan settes inn for å endre situasjonen når en forelder ber om hjelp. 

Bakgrunn for samværsstans

Farens bidrag

I den konkrete saken i EMD var det faren som ikke fikk samvær med datteren sin. Faren hadde inngitt mer enn 60 henvendelser til myndighetene for å få håndhevet hans fastsatte samværsrett med barnet. Dette hadde ikke ført til en stabil kontakt mellom far og barn. Faren hadde også noe av ansvaret for at samværene ikke fant sted. Noen av avlysningene skyldtes forhold på hans side. Dette tok ikke vekk statens forpliktelser til å sørge for at barnet og farens rett til familieliv ble gjennomført. 

Morens bidrag

EMD vurderte at samværsstansen kunne tilskrives forhold knyttet til mor. Mor ble ilagt tvangsbot for samværs som ikke ble gjennomført av nasjonale domstoler. Dette førte ikke til stabilitet i relasjonen mellom far og barn. EMD fant at den manglende oppfyllelsen av samværene primært skyldtes morens atferd og vrangvilje. 

EMD vurderte videre at tvangsbøter ikke var tilstrekkelig for å sørge for kontakt mellom far og barn. Det var utilstrekkelig å ilegge mor bøter. Mor var også underlagt undersøkelsessaker med barnevernet og politiet var involvert. Heller ikke dette førte til endring i situasjonen til barnet. 

Når ingen av tiltakene som ble satt i verk førte til bedring i situasjonen hadde staten et større ansvar for å utforske andre muligheter for å sikre far og barns rett til familieliv. 

Barnet hadde utviklet negative holdninger til samvær med far. Det var ikke tilstrekkelig til at det ikke ble vurdert å være til barnets beste å ikke gjennomføre samværene. Barnets negativitet ble tilskrevet mors holdninger til far. 

EMD oppfordrer i slike saker statene til å utforske bredt alle muligheter for å opprettholde relasjonen mellom foreldre og barn. Og til å reetablere relasjonen ved kontaktbrudd som følge av samværssabotasjen. 

Barneloven har fortsatt kun tvangsbot som alternativ dersom et samvær rettsstridig stopper opp. Men nå trenger ikke foreldre å slå seg til ro med at det er tilstrekkelig oppfølging fra myndighetenes side. Dersom tvangsbot ikke fører til endring av samværssabotasjen må myndighetene gjøre mer.

Har du spørsmål om samvær?

Vi har lang erfaring med saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær, og har mye erfaring med samværssabotasje. Dersom du ønsker å drøfte din sak er det bare å ta kontakt, så vil vi hjelpe deg.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880, e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...