skolevalg

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Etter samlivsbrudd er det mange beslutninger som må tas av foreldre i felleskap. Ofte oppstår det uenigheter om store og små spørsmål. En av uenighetene som ofte tilspisser seg er skolevalg. Hvem har rett til å bestemme hvilken skole barnet skal gå på?

Under spørsmålet skolevalg er det både spørsmål om valg av offentlig eller privat skole. Videre kan det være valg av hvilken offentlig skole barnet skal gå på. En del foreldre er uenige om bruk av nærskolen eller en annen skole. 

Foreldreansvar alene

Dersom en av foreldrene har foreldreansvaret alene, vil denne alene ha rett til å bestemme hvilken skole barnet går på. Dette gjelder både offentlig skole, eller en annen type skole. Ved foreldreansvaret alene har man den fulle beslutningsmyndigheten over barnet alene. Man trenger da ikke samtykke til valg av skole fra den andre forelderen. 

Felles foreldreansvar

Når foreldre har foreldreansvaret felles etter samlivsbrudd, er det mer komplisert hvor kompetansen til å bestemme barnets skolevalg ligger. 

Delt bosted, folkeregistrert adresse avgjør

I utgangspunktet følger skolevalget automatisk av den skolekretsen barnet tilhører. Det er derfor folkeregistrert adresse får betydning om foreldre har delt fast bosted, fordi barnet da sokner til skolekretsen til den folkeregistrerte adressen sin. 

Dette innebærer også at dersom bostedsforelderen flytter ut av skolekretsen, kan barnet risikere å ikke få beholde skoleplassen, uten at samværsforelderen kan motsette seg dette. 

Uenighet om skolevalg

Dersom foreldrene er uenige om hvilken geografiske skole barnet skal gå på, for eksempel om barnet bor på grensen mellom to ulike skoler, eller den ene av foreldrene ønsker at barnet skal gå på en skole som bedre passer barnets behov, er det mer uavklart hvem som har rett til å bestemme. 

Det følger av barneloven § 37 at bostedsforelderen kan treffe avgjørelser om vesentlige sider av omsorgen for barnet. 

Dette grenser mot de beslutninger som faller under foreldreansvaret, hvor blant annet valg av type skole, faller under. Dette innebærer at det er avklart at dersom en forelder ønsker at barnet skal gå på en annen type skole enn den offentlige skolen, kreves samtykke fra den andre ved felles foreldreansvar. 

Spørsmålet er derimot ikke helt avklart når det gjelder grensetilfellene, der foreldrene er uenige om hvilken av de lokale offentlige skolene barnet bør gå på.

Inge Lorange Backer har i barnelovens kommentarutgave uttalt at han mener at også disse geografiske skolevalgene faller inn under foreldreansvaret. Slik at bostedsforelderen alene ikke kan velge hvilken skole barnet kan gå på, uten samtykke fra den andre. 

Skolebytte

Hvis en av foreldrene ønsker at barnet skal bytte skole, stilles samme krav til samtykke som skolevalg ved skolestart.

Når barnet har fylt 15 år har barnet selv rett til å bestemme over egen skolegang. Dette innebærer også hvilken skole barnet skal gå på. Foreldrene kan da ikke bytte skole på barnet, uten at barnet samtykker til det. 

Er dere uenige om valg av skole for barnet deres?

Trenger du bistand i en barnefordelingssak?

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har lang erfaring med barnefordelingssaker og solide og oppdaterte kunnskaper på området.

Ta kontakt i dag, for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

Fri rettshjelp

I saker om bosted, samvær og foreldreansvar kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette vil vi undersøke for deg ved oppstart av oppdraget.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...