skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold til skolevalg for barna deres?

På våren er det mange foreldre som er uenige om bostedsadresse og skolevalg for barna sine. Dersom foreldrene ikke bor sammen og er bosatt i hver sin skolekrets, vil ofte skolevalg være et stort konflikttema mellom foreldrene. Dette er særlig et tema for foreldre som har avtalt delt bosted, hvor barna er like mye hos begge foreldrene.

Hva gjør man ved uenighet om skolvalg og bostedsadresse?

Om man ikke klarer å bli enige om bostedsadresse og skolevalg etter et samlivsbrudd, er det første man må gjøre å kontakte familievernkontoret for mekling.

Familievernkontoret er et gratis tilbud til foreldre. Man kan få inntil 7 timer gratis mekling på familievernkontoret, når man er uenige om barn, samvær, bostedsadresse og skolevalg.

Dersom dere ikke klarer å bli enige om valg av bosted og skolestart nærmer seg, haster det med å få en avklaring på spørsmålet. Erfaringsmessig vil en del foreldre gå i stillingskrig før skolestart, og den som har barnet hos seg på datoen for skolestart vil da levere barnet på sin nærskole. Om man venter til etter skolestart med å få en avklaring på spørsmålet om bostedsadresse og skolevalg, kan det være for sent. Det skal en del til før retten vil vurdere at det er til det beste for et barn å bytte skole, få måneder etter at det har begynt i første klasse. Det er derfor viktig å ta grep i god tid før skolestart, for å forhindre en situasjon hvor den ene forelderen tar seg til rette.

Begjæring om midlertidig avgjørelse av fast bosted

Om skolestart nærmer seg og dere fortsatt ikke er enige om bostedsadresse for barnet, kan en advokat bistå med å sende inn en begjæring om midlertidig avgjørelse til tingretten. Retten vil da innkalle foreldrene til et saksforberedende møte, som er et forhandlingsmøte, hvor foreldrene er til stede sammen med sine advokater. Ofte blir det også oppnevnt en sakkyndig psykolog som vil rådgi foreldrene og dommeren i forhandlingene.

Kjennelse om bostedsadresse og skolevalg

Om foreldrene etter forhandlinger ikke blir enige om valg av skole, vil endring av ordning fra delt bosted til fast bosted hos den ene og samvær hos den andre være den vanligste løsningen på problemet, da barn sogner til skolekretsen de er registrert bosatt i.

Dersom foreldrene ikke selv klarer å bli enige vil dommeren avsi en kjennelse. Dette er en midlertidig avgjørelse fra retten, som gjelder frem til det blir avsagt en dom. Man vil da få en avklaring på barnets bostedsadresse, og dermed også hvilken skole barnet skal begynne på ved skolestart. Man unngår da en stillingskrig, som er svært uheldig av hensyn til barnet.

Kjennelsen vil som regel danne presedens for hvor barnet skal bo også på lang sikt, da et skolebytte sjelden er til barnets beste. Det er derfor avgjørende å få en riktig avgjørelse, slik at barnet slipper unødvendige omveltninger.

Trenger du bistand i en barnefordelingssak?

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har lang erfaring med barnefordelingssaker og solide og oppdaterte kunnskaper på området. Hun har vunnet mange saker om fast bosted.

Ta kontakt i dag, for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

Fri rettshjelp

I saker om bosted, samvær og foreldreansvar kan du ha krav på fri rettshjelp, dette vil vi undersøke for deg ved oppstart av oppdraget.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...