Omsorgsovertakelse – når barnevernet vil ta over omsorgen for barn

Barnevernet har myndighet til å anlegge sak om omsorgsovertagelse for Fylkesnemnda, om de mener at at barn ikke får god nok omsorg hjemme.

Om et barn lever i en situasjon i hjemmet som er klart uholdbar, kan barnevernet beslutte at det beste for barnet er at barnevernet overtar omsorgen for barnet. Barnevernet må da anlegge en sak for Fylkesnemnda, som på strenge vilkår kan beslutte at det er kommunen som skal ha omsorgen for barnet. En omsorgsovertagelse er et av de mest inngripende tiltak man som borger kan opplever, og derfor er det svært strenge vilkår for omsorgsovertagelse.

Menneskerettighetene

Norge har forpliktet seg til å følge den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNS barnekonvensjon. Det siste året har Norge flere ganger blitt dømt for brudd på menneskerettighetene, og dette kan føre til en endret kurs i håndteringen av barnevernssaker både i fylkesnemndene og i retten fremover. 

Vilkår for omsorgsovertagelse

Det er et grunnleggende vilkår for omsorgsovertagelse at barnet blir utsatt for omsorgssvikt i hjemmet. I tillegg er det et vilkår om at en omsorgsovertagelse må være nødvendig. Dersom hjelpetiltak i hjemmet vil kunne sørge for at barnet får god nok omsorg hjemme, er ikke vilkårene for at kommunen skal overta omsorgen for barnet oppfylt. 

Omsorg er ikke konkurranseutsatt i Norge. Det betyr at selv om barnet kan få bedre omsorg et annet sted, er ikke det et tilstrekkelig argument til at barnevernet skal få medhold i krav om omsorgsovertagelse og at barnet skal flyttes fra hjemmet.

Hjelpetiltak

Det finnes en rekke hjelpetiltak som barnevernet kan sette inn for å bedre et barns situasjon hjemme. De kan betale for barnehage, sørge for avlastning, råd og veiledning, tilsyn i hjemmet, veiledning av foreldrene, ruskontroll mv. Det skal foretas en totalvurdering av hva som er best for barnet, før man beslutter å flytte barnet ut av hjemmet. Omsorgsovertagelse skal bare gjennomføres om det er til barnets beste. 

Plasseringssted

Dersom barnevernet får medhold i at kommunen skal overta omsorgen for barnet, må barnet flytte fra foreldrene sine. Barnet kan da enten bo i et fosterhjem, eller i en institusjon. 

Fosterhjem kan både være en familie barnet kjenner fra før, enten slektninger eller andre i barnets nærmiljø, eller det kan være et helt ukjent fosterhjem. Barnevernet er forpliktet til å undersøke om barnet kan plasseres hos noen i sitt eget nettverk, før det plasseres i et ukjent fosterhjem. 

Samvær og telefonkontakt

Fylkesnemnda bestemmer også hvor ofte foreldrene skal se barna etter at kommunen har overtatt omsorgen for barna. Disse samværene kan enten være uten tilsyn, eller de kan være med tilsyn av barneverntjenesten. I noen saker vurderer Fylkesnemnda at det ikke skal være samvær mellom barn og foreldre. De kan også beslutte at barna skal bo på sperret adresse, og at foreldrene ikke skal få lov til å kontakte barna på telefon eller via andre kanaler.

Fri rettshjelp

Alle foreldre som blir involvert i en sak om omsorgsovertagelse har krav på fri rettshjelp. Det er ikke egenandel i barnevernssaker, slik at hjelpen du får er helt gratis for deg.

Ta kontakt om du har spørsmål om en barnevernssak.

Har du spørsmål om en barnevernssak? Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...