familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker


Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker. Norge har blitt dømt for brudd på retten til familieliv etter menneskerettighetene i EMK artikkel 8, fordi staten i for liten grad har lagt til rette for tilbakeføring for barn til foreldrene etter omsorgsovertagelse. 

Barnevernet har i svært liten grad planlagt for hva som skal til for at et barn kan flytte hjem igjen til foreldrene, selv om omsorgsovertagelser som det klare utgangspunkt kun skal være midlertidige. Dette har EMD konstatert er et brudd på menneskerettighetene. Fremover må det gjøres en endring, slik at barnevernet skal overholde sine konvensjonsforpliktelser. Ved omsorgsovertagelse må barnevernet nå lage en konkret plan, for hvordan barnet skal kunne tilbakeføres til sine foreldre. De må tilrettelegge for veiledning, oppfølging og samvær i et slikt omfang at de båndene som er mellom barn og foreldre opprettholdes i en så stor grad at det muliggjør en senere tilbakeføring. 

Hva er omsorgsovertagelse?

En omsorgsovertagelse er når foreldre blir fratatt den daglige omsorgen for sitt barn. Barnevernet overtar omsorgen, og barnet blir plassert i enten et beredskapshjem, fosterhjem, eller på en institusjon. Den daglige omsorgen blir da utført av de barnet bor hos, mens foreldrene mister all innflytelse over barnets hverdag. 

Mer samvær ved omsorgsovertagelse for å muliggjøre tilbakeføring

De fleste foreldre har krav på samvær med barna sine ved en omsorgsovertagelse. Det er kun i unntakstilfeller i svært alvorlige saker at foreldre ikke får samvær med barna. Når fylkesnemnda, eller tingretten, bestemmer at et barn skal flyttes fra foreldrene og barnevernet skal overta omsorgen for barnet, skal de samtidig fastsette et samvær mellom foreldre og barn. 

Vedtak om omsorgsovertagelse skal som utgangspunkt være midlertidige. Barnevernet er forpliktet til å jobbe aktivt med foreldrene etter en omsorgsovertagelse for å hjelpe dem å igjen bli i stand til å ta omsorg for barna sine selv. Her er det barnevernet ofte har sviktet, som har ført til at Norge har blitt felt i EMD. Staten har en forpliktelse til å tilrettelegge for at omsorgen skal føres tilbake til barnet, men dessverre i mange saker har arbeidet med familien blitt avsluttet i det det foreligger en samværsplan. Nå viser det seg at barnevernet, fylkesnemndene og domstolene har feiltolket Norges forpliktelser etter EMK, som pålegger staten ansvar for å legge til rette for tilbakeføring av barn til foreldre etter omsorgsovertagelse.

Fremover vil derfor foreldre måtte forvente å få en plan med tiltak ved omsorgsovertagelse, som viser hva barnevernet skal bistå foreldrene med i form av hjelp og veiledning, for å sette foreldrene i stand til å selv ha omsorgen for barnet sitt igjen. Videre må det fastsettes mer samvær enn tidligere, for å styrke båndene mellom foreldre og barn.

Ny rettspraksis i lagmannsretten om plan for tilbakeføring etter omsorgsovertagelse

I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett, kom lagmannsretten til at det hadde blitt gjennomført for få samvær etter en omsorgsovertagelse som hadde vart i åtte år. Foreldrene hadde også fått for lite støtte fra barnevernet og det hadde aldri blitt utarbeidet en plan for tilbakeføring av barnet fra barnevernets omsorg. Lagmannsretten mente at det forelå et mulig brudd på menneskerettighetene, fordi barnevernet ikke hadde fulgt EMDs praksis og utarbeidet en plan. 

Avgjørelsen i lagmannsretten førte i den konkrete saken ikke til at barna skulle flytte tilbake til foreldrene, fordi vilkårene for omsorgsovertagelse fortsatt var oppfylt, men foreldrene fikk betydelig mer samvær, slik at det ikke skulle stenge for en mulig tilbakeføring i fremtiden. 

Mer samvær etter omsorgsovertagelse

Tidligere har det vært praksis for å utmåle få og korte samvær ved omsorgsovertagelse, den praksisen er nå i ferd med å endres, slik at det skal foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak, over hvor mye samvær barn skal ha ved omsorgsovertagelse. Dersom omsorgsovertagelsen ikke skal være langvarig, må det nå utmåles betydelig mer samvær enn fylkesnemnda og retten tidligere har gitt foreldrene.

Fri rettshjelp

Når barnevernet fremmer sak om omsorgsovertagelse eller samvær for Fylkesnemnda, har du krav på gratis advokat, uten egenandel. Dette gjelder uansett hvordan din økonomiske situasjon er. 

Har du spørsmål om en barnevernssak?

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...