psykisk helsevern

Var tvunget psykisk helsevern nødvendig?

Advokat Cathrine Rieber-Mohn vant nylig en sak i Oslo tingrett om tvungent psykisk helsevern.

Spørsmålet som stod til behandling for retten var om fortsatt tvungent psykisk helsevern var nødvendig.

Pasienten hadde vært innlagt på tvungent psykisk helsevern i nærmere et halvt år, og hadde hele tiden bestridt at det var nødvendig.

Pasienten klaget til kontrollkommisjonen på sykehuset, som opprettholdt det tvungne vernet. Pasienten var underlagt diøgnopphold på psykiatrisk avdeling, og ble i tillegg tvangsmedisinere med anti psykotika.

På vegne av pasienten brakte vi saken inn for Oslo tingrett, hvor vi argumenterte for at fortsatt tvungent psykisk helsevern ikke var den «klart beste løsningen» for pasienten.

Staten ved regjeringsadvokaten fastholdt at pasienten led av en alvorlig sinnslidelse, at behandlingsvilkårets forbedrings- og forverringsalternativ var oppfylt, at pasienten manglet samtykkekompetanse, at frivillig behandling var åpenbart formløst og at fortsatt bruk av tvang var den klart beste løsningen for pasienten.

Rettens vurdering

Retten kom til at pasienten helt klart led av en alvorlig sinnslidelse i lovens forstand, da pasienten var diagnostisert med paranoid schizofreni. Pasienten hadde i tillegg en traumelidelse, som vi argumenterte for var den som var behandlingstrengende, ikke den grunnleggende sinnslidelsen, som pasienten var uenig i.

Retten kom til at grunnvilkåret om alvorlig sinnslidelse var oppfylt, altså at pasienten hadde en psykoselidelse, som er lovens inngangskrav for tvangsbehandling. De kom også til at forbedringsvilkåret var oppfylt, altså at pasienten ved en eventuell utskrivning ville få sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring redusert, og at disse utsiktene ville bli redusert i betydelig grad ved utskrivelse.

Retten endret kontrollkommisjonens avgjørelse

Uavhengig av at disse vilkårene var oppfylt krever psykiskhelsevernloven at det skal foretas en konkret helhetsvurdering av om fortsatt tvangsbruk er den «klart beste løsningen» for pasienten. Dette vilkåret vurderte retten annerledes enn kontrollkommisjonen. Retten kom til at selv om pasienten manglet innsikt i eget sykdomsbilde hva gjaldt sinnslidelsen, så hadde pasienten god innsikt i, og ønske om behandling for sin traumelidelse. Retten vektla at når en pasient viser så sterk motvilje mot behandling under tvungent psykisk helsevern, så vil det kunne stenge for en videre positiv utvikling hos pasienten. De vektla derfor at det var tvil om fortsatt behandling under tvang rent faktisk ville kunne føre til bedring hos pasienten.

Pasienten fikk reise hjem igjen

Retten konkluderte med at det ikke er den klart beste løsningen for pasienten å være underlagt tvungent psykisk helsevern, og tok derfor begjæringen om utskrivning til følge. Pasienten fikk reise hjem dagen etter dommen i tingretten og var godt fornøyd med at nesten et halvår underlagt tvang på døgnenhet var over.

Tvangsmedisinvedtaket falt også bort

De klart fleste pasienter som underlegges tvungent psykisk helsevern, får også vedtak om tvangsmedisinering mot seg. Dette innebærer at de ikke kan velge selv om de vil ta medisiner mot sinnslidelsen. Når vedtak om tvungent psykisk helsevern blir opphevet, har ikke lenger helsevesenet lov til å behandle pasienten på tvang. Dette inkluderer også vedtak om tvangsmedisinering, som bare kan fattes om en pasient er underlagt tvungent psykisk helsevern. Når man får medhold i at man ikke lenger skal være underlagt tvungent psykisk helsevern, får man derfor også selv rett til å bestemme om man skal ta antipsykotisk medikasjon, eller om man vil trappe ned og avslutte medikamentbruken.

Tvang i psykiatrien

Advokat Rieber-Mohn bistår mange pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, både med og uten døgnopphold, samt klager til Statsforvalteren på vedtak om tvangsmedisinering. Alle som er underlagt tvungent psykisk helsevern har krav på gratis advokathjelp til å påklage vedtaket sitt, både til Statsforvalteren, kontrollkommisjonen på sykehuset og til domstolene.

Har du spørsmål i en sak om psykisk helsevern?

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.