barn og ungdom rettigheter

Barn og unges rettigheter i en barnevernssak

Det er foreldrene dine som har ansvaret for at du får en god oppvekst. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å gi barna sine det. Da er det ofte barneverntjenesten som vil gi familien denne hjelpen. Her trekker vi frem fire rettigheter som kan være nyttig for deg å kjenne til, hvis familien din har kontakt med barneverntjenesten:

Hensynet til barnets beste

Alle handlinger og beslutninger skal være til det beste for deg. For å finne ut hva som er til det beste for akkurat deg, må de som bestemmer ta utgangspunkt i dine individuelle behov, se på flere ulike momenter og veie disse opp mot hverandre. Momenter som er viktige å se på, er:

  • Hva mener du
  • Hva er din identitet, dette inkluderer personlighet, kjønn, opprinnelsesland, religion, tro, kulturell og sosial bakgrunn, og tilhørighet
  • Hvilket behov har akkurat du for omsorg, beskyttelse og trygghet
  • Hvilket behov har akkurat du for å bevare familiemiljøet ditt, og for å opprettholde viktige relasjoner til andre

Det kan være andre momenter som er viktige å se på, som ikke står i denne listen. Det er viktig at vurderingen som gjøres er bred, og at den tar utgangspunktet i ditt konkrete tilfelle.

Rett til å si meningen sin

Du har rett til å si det du mener, du har også rett til å la være å si noe, hvis du ønsker det. Du har rett til å få informasjon som du forstår, og nok informasjon som gir deg grunnlag til å kunne uttale deg. Det skal også legges til rette for at du skal få si det du mener i trygge rammer.

Hvis du velger å si hva du mener, så betyr ikke det at du får bestemme hva som vil skje, og beslutningen som tas er ikke ditt ansvar. Det du sier, skal bli tillagt vekt i samsvar med alderen og modenheten din. Når det er tatt en beslutning, skal du få informasjon om det. Du skal også få informasjon om hvilke vurderinger som beslutningen bygger på.

Partsrettigheter

Å være part i en sak og ha partsrettigheter, betyr at du får flere rettigheter. Dette er rettigheter som f.eks. krav på forhåndsvarsel, rett til dokumentinnsyn, rett til å få underretning om vedtaket, begrunnelse og klagerett.

Hvis du har partsrettigheter og barneverntjenesten ønsker å sette inn et frivillig hjelpetiltak som retter seg mot deg, må du være enig i at det kan settes i gang.

Hvis du har partsrettigheter og barneverntjenesten har foreslått at du ikke skal bo hjemme lenger, har du rett til egen advokat i fylkesnemnda og for domstolen, du har rett til å lese dokumentene i saken, delta i forhandlingsmøtet, avgi forklaring og føre egne vitner.

I disse tilfellene vil du ha partsrettigheter:

  • Når du har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan gi deg partsrettigheter selv om du ikke har fylt 15 år enda, men det er kun i unntakstilfeller.
  • I saker som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker, og
  • I saker som gjelder tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel
  • Klagemuligheter

Hvis du ikke er fornøyd med det barneverntjenesten har gjort for deg, så kan du klage. Da tar du kontakt med statsforvalteren der du bor, og forteller hva du ønsker å klage på. Oversikt over alle landets statsforvaltere finnes her: https://www.statsforvalteren.no/

Har du spørsmål i en barnevernssak?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 41313880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...