Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har barneverntjenesten en plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring av barnet. Så fremt hensynet til barnet ikke taler i mot tilbakeføring.


Det innebærer at hvis vilkårene for omsorgsovertagelse ikke lenger er til stede, og det ikke er andre hensyn som tilsier at det ikke vil være til barnets beste å flytte hjem, kan man be om at omsorgsovertagelsen oppheves og at barnet tilbakeføres til foreldrene.

Fire vilkår

For å få opphevet et vedtak om omsorgsovertagelse er det fire vilkår som etter loven må være oppfylt.

Ett års minstetid

Det første vilkåret er at det må ha gått 12 måneder siden saken var til behandling i fylkesnemnda eller tingretten. Denne reglen retter seg kun mot foreldrenes rett til å få saken prøvet på nytt. Dersom barneverntjenesten vurderer det slik at det beste for barnet er å flytte tilbake, er de ikke bundet av denne fristen. De kan fremme sak om tilbakeføring for fylkesnemnda før det har gått ett år.

Krav om forsvarlig omsorg

Det andre vilkåret er at foreldrene må kunne gi barnet en forsvarlig omsorg. Det må være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, for at man skal få medhold i krav om å få barnet tilbakeført til seg.
For å bevise dette må foreldrene dokumentere en endring til det bedre i sin omsorgskompetanse, og de må kunne dokumentere at de vil gi barnet god nok omsorg. Som regel vil man måtte dokumentere at det har skjedd en positiv endring i foreldrenes livssituasjon, på de områder som var årsaken til at foreldrene mistet omsorgen i første omgang.

Tilbakeføring må ikke gi alvorlige problemer for barnet

Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd en endring i den omsorgen foreldrene kan tilby. Det er også et krav om at omsorgsovertagelsen ikke skal oppheves, dersom barnet har fått en slik tilknytning til fosterhjemmet at det vil innebære en fare for at barnet får alvorlige problemer ved tilbakeflytting til foreldrene.


Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av hvilken tilknytning barnet har til mennesker og miljø der det er, og det må vurderes hvilke konsekvenser en eventuell flytting vil få for barnet.


En konsekvens av denne regelen er at jo lenger barnet har vært plassert utenfor hjemmet, dess vanskeligere kan det være å få det tilbakeført til foreldrene.

En vesentlig endring i barnets situasjon

Det fjerde og siste vilkåret er at det må ha skjedd en vesentlig endring i barnets situasjon. Dette vilkåret er knyttet til barnets situasjon i forhold til forsterhjemmet. Formålet med regelen er å sørge for at barn får ro og stabilitet i oppveksten.


Barnets egen mening

I saker om tilbakeføring har barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, gis informasjon og anledning til å uttale seg om saken, før kravet om tilbakeføring blir behandlet. Fylkesnemnda vil som regel be en uavhengig talsperson snakke med barnet, for å innhente barnets mening i saken.

Forsvarlig omsorg skal gi tilbakeføring

Lovens klare utgangspunkt er at dersom foreldrene kan gi forsvarlig omsorg, skal barnet tilbakeføres til foreldrene og barnevernets omsorg for barnet oppheves. Dette er under forutsetning av at en tilbakeføring ikke innebærer alvorlige problemer for barnet.


Plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring

Barneverntjenesten har plikt til å følge opp, veilede og bistå foreldre med å komme i posisjon igjen til å ta omsorgen for sitt eget barn. De skal sørge for å formidle kontakt med de hjelpeinstanser foreldrene trenger, og tilby dem konkrete tiltak for å bedre både samværs- og omsorgskompetansen.

Samarbeide

De fleste foreldre synes det er krevende å ta i mot hjelp fra den samme barneverntjenesten som har fratatt dem omsorgen for barna, men erfaringsmessig er det å takke ja til hjelp den beste måten å forbedre sin egen situasjon, og raskest mulig komme i posisjon til å få barna tilbakeført.

Fri rettshjelp

Når det fremmes sak om omsorgsovertagelse eller tilbakeføring for Fylkesnemnda har du krav på gratis advokat, uten egenandel. Dette gjelder uansett hvordan din økonomiske situasjon er. 

I mange tilfeller vil barnevernet også dekke advokatbistand selv, som et hjelpetiltak, dersom de er alvorlig bekymret for et barn, eller dersom de opplever at det er vanskelig å komme i posisjon overfor foreldrene uten advokathjelp. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat i god tid før saken blir fremmet for Fylkesnemnda. 

Har du spørsmål om en barnevernssak?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...