Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har barneverntjenesten en plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring av barnet. Så fremt hensynet til barnet ikke taler i mot tilbakeføring.


Det innebærer at hvis vilkårene for omsorgsovertagelse ikke lenger er til stede, og det ikke er andre hensyn som tilsier at det ikke vil være til barnets beste å flytte hjem, kan man be om at omsorgsovertagelsen oppheves og at barnet tilbakeføres til foreldrene.

Fire vilkår

For å få opphevet et vedtak om omsorgsovertagelse er det fire vilkår som etter loven må være oppfylt.

Ett års minstetid

Det første vilkåret er at det må ha gått 12 måneder siden saken var til behandling i fylkesnemnda eller tingretten. Denne reglen retter seg kun mot foreldrenes rett til å få saken prøvet på nytt. Dersom barneverntjenesten vurderer det slik at det beste for barnet er å flytte tilbake, er de ikke bundet av denne fristen. De kan fremme sak om tilbakeføring for fylkesnemnda før det har gått ett år.

Krav om forsvarlig omsorg

Det andre vilkåret er at foreldrene må kunne gi barnet en forsvarlig omsorg. Det må være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, for at man skal få medhold i krav om å få barnet tilbakeført til seg.
For å bevise dette må foreldrene dokumentere en endring til det bedre i sin omsorgskompetanse, og de må kunne dokumentere at de vil gi barnet god nok omsorg. Som regel vil man måtte dokumentere at det har skjedd en positiv endring i foreldrenes livssituasjon, på de områder som var årsaken til at foreldrene mistet omsorgen i første omgang.

Tilbakeføring må ikke gi alvorlige problemer for barnet

Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd en endring i den omsorgen foreldrene kan tilby. Det er også et krav om at omsorgsovertagelsen ikke skal oppheves, dersom barnet har fått en slik tilknytning til fosterhjemmet at det vil innebære en fare for at barnet får alvorlige problemer ved tilbakeflytting til foreldrene.


Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av hvilken tilknytning barnet har til mennesker og miljø der det er, og det må vurderes hvilke konsekvenser en eventuell flytting vil få for barnet.


En konsekvens av denne regelen er at jo lenger barnet har vært plassert utenfor hjemmet, dess vanskeligere kan det være å få det tilbakeført til foreldrene.

En vesentlig endring i barnets situasjon

Det fjerde og siste vilkåret er at det må ha skjedd en vesentlig endring i barnets situasjon. Dette vilkåret er knyttet til barnets situasjon i forhold til forsterhjemmet. Formålet med regelen er å sørge for at barn får ro og stabilitet i oppveksten.


Barnets egen mening

I saker om tilbakeføring har barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, gis informasjon og anledning til å uttale seg om saken, før kravet om tilbakeføring blir behandlet. Fylkesnemnda vil som regel be en uavhengig talsperson snakke med barnet, for å innhente barnets mening i saken.

Forsvarlig omsorg skal gi tilbakeføring

Lovens klare utgangspunkt er at dersom foreldrene kan gi forsvarlig omsorg, skal barnet tilbakeføres til foreldrene og barnevernets omsorg for barnet oppheves. Dette er under forutsetning av at en tilbakeføring ikke innebærer alvorlige problemer for barnet.


Plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring

Barneverntjenesten har plikt til å følge opp, veilede og bistå foreldre med å komme i posisjon igjen til å ta omsorgen for sitt eget barn. De skal sørge for å formidle kontakt med de hjelpeinstanser foreldrene trenger, og tilby dem konkrete tiltak for å bedre både samværs- og omsorgskompetansen.

Samarbeide

De fleste foreldre synes det er krevende å ta i mot hjelp fra den samme barneverntjenesten som har fratatt dem omsorgen for barna, men erfaringsmessig er det å takke ja til hjelp den beste måten å forbedre sin egen situasjon, og raskest mulig komme i posisjon til å få barna tilbakeført.

Fri rettshjelp

Når det fremmes sak om omsorgsovertagelse ellet tilbakeføring for Fylkesnemnda har du krav på gratis advokat, uten egenandel. Dette gjelder uansett hvordan din økonomiske situasjon er. 

I mange tilfeller vil barnevernet også dekke advokatbistand selv, som et hjelpetiltak, dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat i god tid før saken blir fremmet for Fylkesnemnda. 

Har du spørsmål om en barnevernssak? Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer