barnevern

Barnevern

De fleste foreldre opplever det som krevende å være i kontakt med barneverntjenesten. Allerede på undersøkelsesstadiet kan det være fornuftig å kontakte advokat for å få råd om hvordan håndtere saken. Du har også rett til å la deg bistå av advokat i møter med barneverntjenesten.
Barnevernet har myndighet til å anlegge saker for fylkesnemnda hvor de kan pålegge hjelpetiltak, eller flytte barn ut av hjemmet. Dersom barnevernet anlegger sak for fylkesnemnda har du krav på gratis advokat og du bør alltid kontakte advokat i slike saker.
Barnevernloven har tre hovedprinsipper.

Legalitetsprinsippet

I barnevernsaker blir det fattet vedtak som griper inn i familielivet i stor grad. Alle vedtak som treffes uten foreldrene eller barnas samtykke faller inn under legalitetsprinsippet. Legalitetsprinsippet betyr at det offentlige må ha hjemmel i en lov for å gripe inn i borgernes rettigheter. På barnevernområdet er det barnevernloven som gir myndighetene rettigheter.

Det biologiske prinsipp

En av bærebjelkene i barnevernretten er det biologiske prinsipp. Prinsippet går ut på barn i hovedsak skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at dette i seg selv har en egenverdi som er svært betydningsfull for barnet.

Det mildeste inngreps prinsipp

Prinsippet om det mildeste inngrep går ut på at det ikke skal gjøres større inngrep i barnets omsorgssituasjon, enn det som er nødvendig for å ivareta barnets interesser. Barnevernet må alltid vurdere om et mildere tiltak vil være tilstrekkelig, før de eventuelt treffer vedtak om omsorgsovertakelse. En kan ikke fatte vedtak om omsorgsovertakelse dersom hjelpetiltak i hjemmet hadde vært tilstrekkelig.

Prinsippet om barnets beste

Enhver handling barnevernet utfører skal være til det beste for barnet. Prinsippet om barnets beste er et overodnet prinsipp i barnevernretten. Prinsippet er nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 3:

“ Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter, eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”

Bekymringsmelding

Barnevernssaker starter med en bekymringsmelding til barnevernet. Når barnevernet mottar en bekymringsmelding, er de forpliktet til å undersøke om barnet har en god nok omsorgssituasjon, eller om de er utsatt for omsorgssvikt. Barnevernet undersøker og vurderer om det skal settes inn tiltak og hvilke tiltak de i så fall skal sette inn.

Kontakt advokat

Foreldre har rett til å la seg bistå av en advokat fra første møte med barnevernet, om de ønsker det. Det kan også være lurt å kontakte advokat før man går i møte med barneverntjenesten, om man er usikker eller har spørsmål om hva som skal skje der. En advokat kan bistå deg med å forstå hva som foregår i din barnevernssak og kan i mange tilfeller være en god brobygger mellom foreldrene og barnevernet, som sørger for god kommunikasjon og gjensidig tillit gjennom prosessen. Godt samarbeide med barnevernet kan være avgjørende for valg av rett tiltak for din familie.

En advokat vil gi deg råd om hvilke rettigheter du har, og sørge for at de blir ivaretatt gjennom prosessen.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...

Omsorgsovertakelse – når barnevernet vil ta over omsorgen for barn

Barnevernet har myndighet til å anlegge sak om omsorgsovertagelse for Fylkesnemnda, om de mener at at barn ikke får god ...
besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Besteforeldre kan i noen tilfeller få en selsvstendig rett til samvær med barnebarna sine. Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær ...
pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet ...
samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje. Samværssabotasje er når et ...

Mor vant i EMD, men tapte i Høyesterett -tvangsadopsjon blir stående

I desember 2021 kom menneskerettsdomstolen, EMD, enstemmig til at en tvangsadopsjon krenket EMK artikkel 8 i den såkalte Abdi Ibrahim-saken ...