fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri sakførsel (i domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, for tiden kr. 350 000,- for enslige og kr. 540 000.- i tillegg er det en formuesgrense på kr. 150 000,-. (pr. 1.1.2023)

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser etter søknad.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i følgende sakstyper:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • om du har vært utsatt for vold
  • om du ønsker å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
  • om du er tiltalt for et straffbart forhold

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2022 er 1121 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Ta kontakt!

Advokaten søker om fri rettshjelp for deg.

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
likestilling av mor og far

Gode nyheter om likestilling av fedre i domstolene

Ny forskning om likestilling mellom foreldre i barnelovssaker for lagmannsrettene. Ny forskning viser ny data om likestilling og at både ...
vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine? Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har ...
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse.

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...