fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri sakførsel (i domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, for tiden kr. 246 000,- for enslige og kr. 369 000.- i tillegg er det en formuesgrense på kr. 100 000,-. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser etter søknad.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i følgende sakstyper:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • om du har vært utsatt for vold
  • om du ønsker å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
  • om du er tiltalt for et straffbart forhold

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2019 er 1040 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Ta kontakt!

Advokaten søker om fri rettshjelp for deg.

fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse,noe å tenke på i disse tider?

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...
Les mer

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
Les mer
pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet ...
Les mer
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...
Les mer
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...
Les mer

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...
Les mer