bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold

Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Bistandsadvokat ved familievold gis i saker som oppfyller straffelovens § 282, som innebærer hendelser hvor noen utsetter sin nåværende eller tidligere partner for krenkelser som vold eller trusler. Det er et krav for at det skal anses som familievold at man var samboer/ektefelle på tidspunktet hendelsen fant sted. 

For vold i nær relasjon utenom samboerforhold, gjelder de vanlige bestemmelsene i straffeloven om trusler og vold. 

Retten til bistandsadvokat ved vold i nære relasjoner gjelder både for samboeren og for barna, samt andre medlemmer av en husstand. 

Dersom du er i tvil om det du har vært utsatt for er familievold som gir rett til bistandsadvokat, ta kontakt, så vil vi gratis vurdere om du oppfyller vilkårene for å få gratis bistandsadvokat. 

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten vil bistå deg på alle stadier av saken. 

Vurdere anmeldelse av familievold

Dersom du har vært utsatt for familievold bør du ta kontakt med advokat så snart som mulig. Advokaten vil kunne hjelpe deg å vurdere om du skal anmelde forholdet, og orientere deg om fordeler og ulemper ved å gå til anmeldelse. Videre vil advokaten bistå deg med selve prosessen å anmelde forholdet, om du bestemmer deg for å anmeldte saken til politiet. Du vil også få råd om prosessen og hvilke forventinger du kan ha til hva politiet vil gjøre, hvor lang tid det vil ta og besvare andre spørsmål du måtte ha. 

Bistand under etterforskning

Dersom du bestemmer deg for å anmelde forholdet, vil bistandsadvokaten ta kontakt med politiet og avtale tidspunkt for et avhør. Om du ønsker det, kan advokaten din være med som støtte under avhøret. Du velger selv om du vil ha med advokaten din, eller en annen person du har tillit til. Det eneste begrensninger er at dersom vedkommende er aktuell som vitne i saken, kan den ikke følge deg til avhøret. 

Etterforskningen av familievoldssaker starer som regel med avhøret av den fornærmede. Etter at du har fått avgitt din forklaring, og fortalt politiet om eventuelle vitner og bevis du har i saken, vil politiet gå videre med etterforskningen og sørge for å belyse saken så godt som mulig. 

Det er vanlig at de avhører leger og psykologer som har opplysninger om volden, samt nære venner og familiemedlemmer du har betrodd deg til under veis, eller som har observert noe som er relevant for etterforskningen. Gjerningspersonen vil også bli avhørt, og konfrontert med de opplysnignene politiet har funnet i sin etterforskning. 

Innsyn i saksdokumentene

Som bistandsadavokat har man fullt innsyn i sakens dokumenter, og får fortløpende oversendt dokumenter fra politiet underveis i etterforskningen. Som fornærmet vil du ikke selv få oversendt dokumentene, men du har rett til å gjennomgå dokumentene på kontoret til din bistandsadvokat. Du har derimot ikke lov til å få kopi av dokumentene.

Bistandsadvokaten din kan innhente dokumentbevis i saken, for eksempel legejournaler, notater fra krisesenter mv. og anmode om at politiet gjennomfører avhør og skaffer til veie bevis som kan være relevante for saken, som politiet ikke på egen hånd har tatt initiativ til. 

Rådgiver og bindeledd med politiet

Bistandsadvokaten fungerer både som en rådgiver for den fornærmede, og som bindeledd mellom den fornærmede og politiet underveis i etterforskningen. Bistandsadvoakten vil holde løpende dialog med politiet om fremgangen i etterforskningen, og kan hjelpe deg om det blir behov for å be om besøksforbud og voldsalarm. 

Bistandsadvokaten din vil også arbeide med erstatningskravet som kan tas med i straffesaken, om det blir tatt ut tiltale og saken blir bragt inn for domstolene. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning. 

Under rettssaken

Bistandsadvokaten følger saken sammen med deg under hovedforhandlingen, og eventuelle ankeforhandlinger. Bistandsadvokatens rolle er å ivareta dine interesser som fornærmet i straffesaken. Bistandsadvokaten kan på lik linje med aktor og forsvarer stille spørmsål til vitner, og vil på slutten av saken prosedere på spørsmålet knyttet til erstatningskravet ditt. 

Som fornærmet velger du selv om du vil være til stede under hele rettssaken. Foruten å avgi forklaring for retten trenger ikke den fornærmede å følge rettssaken, om du ikke ønsker det selv. For noen vil det være for belastende å være til stede under hele rettsaken, da vil bistandsadvokaten din være til stede for deg, og kan gi deg opplysninger om hva som kommer frem under forhandlingene. I retten sitter bistandsadvokaten ved siden av deg under hele forhandlingene, bortsett fra når du avgir forklaring i vitneboksen. 

Søknad om voldsoffererstatning

Når straffesaken er avgjort, enden ved henleggelse eller dom, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å kreve voldsoffererstatning. Du har rett til å kreve voldsoffererstatning, selv om forholdet blir henlagt. Dette skyldes at det er lavrere beviskrav for å kreve erstatning enn å få noen dømt i en straffesak. 

Advokatbistand i familievoldssaker er dekket av det offentlige, du betaler derfor ingen ting selv for å ha bistandsadvokat i saken, uansett hva utfallet av saken blir. 

Ta kontakt

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har omfattende erfaring som bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. De kan være ...

Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det ...

Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk? Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett ...