Flytting med barn etter samlivsbrudd

Nå kan det komme endringer i reglene om flytting med barn etter samlivsbrudd.

Barnelovsutvalget har utarbeidet et nytt forslag til en mer moderne barnelov, tilpasset dagens moderne samlivsformer. Den gjeldende barneloven er fra 1981 og har på mange måter blitt utdatert. Barnelovsutvalgets oppdrag har derfor vært å utarbeide et forslag til ny barnelov, som passer bedre med dagens samfunn og moderne familiestrukturer. 

Forslag til endring i regler om flytting av barn

En av de store endringene som er foreslått er i reglene om flytting av barn, med foreldre som ikke bor sammen.

Barnelovsutvalget har foreslått at det skal bli vanskeligere for en skilt eller ikke samboende forelder å flytte med barnet. 

Dagens lov – bostedsforelderen kan bestemme flytting alene

Etter dagens regler bestemmer bostedsforelderen hvor i Norge barnet skal bo. Det er først når det er tale om flytting til utlandet at det kreves samtykke fra den andre forelderen. Slik reglene er i dag, må samværsforelderen reise sak for retten og kreve fast bosted, for å forhindre at den andre forelderen flytter til den andre kanten av landet. Dette er en problemstilling som har ført til store mengder saker i domstolene. Flytting fører ofte til høyt konfliktnivå og dårlig samarbeidsklima mellom foreldrene. 

Nytt lovforslag – krav om enighet

Utvalget har foreslått en endring i dette regelverket, slik at det skal bli vanskeligere å flytte med barnet. Forslaget går ut på at foreldrene må være enige om flytting. I teorien vil de da overføre ansvaret for å ta ut søksmål til den som ønsker å flytte vekk med barnet. I forslaget skriver de følgende:

«Det kan være slik at den ene forelderen har flyttet til et lite sted med begrensede arbeidsmuligheter og der hun eller han har begrenset sosialt nettverk. Synspunktet kan da være at uten mulighet til å flytte med barnet blir denne forelderen tvunget til å bli boende på den andres hjemsted for at barnet skal ha fast bosted hos vedkommende. Flertallet mener imidlertid at selv om bostedsforelderen kan ha forståelige grunner for å ville flytte, bør det ikke være opp til bostedsforelderen å avgjøre flyttespørsmålet alene, fordi andre hensyn taler mot dette.»

I forslaget har de lagt til grunn at flytting med under en times reisevei ikke krever samtykke, mens flytting som gir over en times reisevei krever samtykke fra begge foreldrene. Dersom foreldrene selv ikke klarer å bli enige om den beste løsningen for barnet, må domstolen avgjøre spørsmålet ved dom.

Uenighet om flytting av barn er en av de hyppigste årsakene til foreldrekonflikter i domstolene.

Husk at om dere er uenige om spørsmål knyttet til bosted og samvær, må dere gjennom mekling på familievernkontoret. Mekling er obligatorisk ved samlivsbrudd for foreldre med barn under 16 år. 

Fri rettshjelp

I saker om bosted, samvær og foreldreansvar kan du ha krav på fri rettshjelp, dette vil advokaten undersøke for deg ved oppstart av oppdraget. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om valg av bostedsmodell eller samværsordning for dine barn?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer