samværsavtale

Endring av samværsavtale

Hva gjør du når du ønsker endring i en samværsavtale dersom den andre forelderen nekter?

Barn har rett til samvær med begge sine foreldre, selv om de ikke bor sammen. Utgangspunktet er at foreldrene selv fritt kan inngå en samværsavtale, som regulerer hvor mye barnet skal være med den enkelte. Det er også foreldrene som har ansvar for at samværsavtalen blir fulgt.

Mange foreldre opplever etter en stund at samværsavtalen ikke lenger fungerer til det beste for barnet. Det kan være ulike årsaker til dette. En grunn kan være at det har gått noe tid siden samlivsbruddet, og at foreldrene har skapt seg erfaringer med samværsordningen som gjør at en av dem ønsker en endring. Om foreldrene ikke er enige om dette behovet, skapes det ofte en konflikt.

Mekling på familievernkontoret

Dersom foreldrene på egenhånd ikke klarer å bli enige om endringer i samværsavtalen, må de kontakte familievernkontoret for å få bistand der. Familievernkontoret tilbyr gratis rådgivning og mekling mellom partene, og for de eldre barna kan de også gjennomføre samtaler med barna, for å høre deres syn på hvordan avtalen oppleves.

Familievernkontoret kan også bidra til å bedre foreldresamarbeidet, om hovedproblemet ikke er behov for justering av timer og dager, men et ønske om en bedre dialog mellom foreldrene.

Endring av samværsavtale

Barns utvikling er en vanlig grunn til at en samværsforelder ønsker mer samvær. For helt små barn er det ikke mulig med omfattende samvær, men mulighetene blir større etterhvert som barnet vokser til. Mange samværsforeldre for småbarn sliter med å få gjennomslag i en gradvis økning av samværsomfanget, i takt med barnets alder og utvikling.

Foreningen for sakkyndige psykologer (dette er psykologene som bistår som sakkyndige i barnesaker om de havner i domstolene) har gitt ut en veileder som kan benyttes som pekepinn på hva som kan være en god samværsordning for de minste barna, og som kan brukes i diskusjonen om endring av samværsavtale for små barn.

Samværsstans – samværssabotasje

Dersom foreldrene ikke klarer å løse uenigheten seg i mellom hender det at konflikten eskalerer og at den som har barnet boende hos seg stanser samværene i påvente av en løsning på konflikten.

I et slikt tilfelle er det viktig å kontakte familievernkontoret straks for å få mekling. Dess lenger tid barnet er fra samværsforelderen, dess vanskeligere kan det være å få samværene i gang igjen. Det kan være svært skadelig for relasjonen mellom barn og foreldre å ha langvarig stans i kontakten.

Om familievernkontoret relativt raskt ikke løser samværsstansen bør saken bringes inn for tingretten for rettslig behandling. Tingretten kan i slike tilfeller avsi en midlertidig avgjørelse, for å gjenopprette kontakten og få samværene i gang igjen. Deretter vil en ordinær behandling av saken i domstolene i de fleste tilfeller føre frem til en endret samværsavtale. I et fåtall av sakene ender saken i en dom, hvor dommeren avgjør samværsordningen fremover.

Tvangsfullbyrdelse av samværsavtaler

De fleste inngår samværsavtale på familievernkontoret, disse avtalen kan som hovedregel ikke tvangsfullbyrdes på noe vis. Avtaler inngått i retten derimot kan tvangsfullbyrdes av domstolene. Dersom en bostedsforelder stanser et avtalt eller fastsatt samvær, etter at saken har vært behandlet i domstolene, kan samværsforelderen kreve at samværet tvangsfullbyrdes. Dette gjøres ved at retten fastsetter en skjønnsmessig bot for hvert samvær som ikke blir gjennomført. Om bostedsforelderen da fortsatt nekter å gjennomføre samvær, kan det være aktuelt å flytte barnet fra bostedsforelderen til samværsforelderen, for å sikre barnet kontakt med begge foreldrene.

Bruk advokat ved endring av samværsavtale

Dersom du ønsker endring av en samværsavtale, og dere ikke får til en løsning på familievernkontoret, bør du engasjere en advokat med erfaring i slike saker.

Jeg har lang erfaring med saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Særlig saker med høyt konfliktnivå krever en erfaren advokat som lytter til deg og dine konkrete bekymringer for barnas beste.

Som advokat er vi forpliktet til å ha barnas beste for øye, ved hele prosessen knyttet til endring av samværsavtalen.

Erfaringsmessig blir konfliktnivået holdt lavere og sannsynligheten for å få til en god løsning økt, om du tidlig kommer i kontakt med en advokat som kan bistå med gode løsninger.

Ring meg gjerne for en uforpliktende prat om din sak.

Har spørsmål om fast bosted, samvær eller foreldreansvar?

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...