Fordeling av gjeld – gjeldsavleggelse – ved skilsmisse

Beregning av gjeldsavleggelse ved skilsmisse er et komplisert tema. Hovedregelen for gjeldsavleggelse finnes i ekteskapsloven § 58.

Rett til å trekke fra gjeld

Gjeldsavlegelse betyr at en ektefelle har rett til å trekke fra gjeld, før det beregnes hvor mye som skal gå til likedeling. Gjeldsavleggelse vil derfor føre til at det blir mindre til fordeling mellom ektefellene i skifteoppgjøret. Det er egne regler for hvilken gjeld man kan trekke fra i skifteoppgjøret.

Hovedregelen ved skifteoppgjør er likedeling. Denne regelen benyttes så lenge ektefellene ikke har inngått ektepakt om særeie.

Hvilken gjeld kan du trekke fra?

Reglene om gjeldsavleggelse er regler som får utslag i beregningen av skifteoppgjøret. Det er derfor en beregningsregel, og ikke en regel som påvirker fordelingen av eiendelene mellom ektefellene.

Reglene om gjeldsavleggelse finnes i ekteskapsloven § 58 annet ledd. En ektefelle som bare har formue som er felleseie kan gjøre fullt fradrag for gjelden ektefellen har. Unntaket er om ektefellen har midler som kan holdes utenfor delingen. Midler som kan holdes utenfor deling er enten:

  • skjevdelingsmidler, som betyr verdier man hadde med seg inn i ekteskapet, eller
  • særeie midler, som er midler som er regulert som særeie. Dette kan gjøres enten ved ektepakt, eller dersom arv er klausulert som mottakerens særeie av arvelateren.

Regelen medfører at ektefelle med kun felleseiemidler, som har mer gjeld enn verdier, ikke må avgi noen midler til fordeling. Om den andre ektefellen har mer gjeld enn verdier, skal det foretas en overføring av verdi fra den som har mest, til den som har minst.

Man skal ikke kunne gifte seg til rikdom, men med en gjeldstynget ektefelle vil du i praksis skille deg til gjeld.

Unntaksregler ved gjeldsavleggelse

Dersom en ektefelle har særeie, eller skjevdelingsmidler kan denne gjøre fradrag for følgende gjeld knyttet til formue som er felleseie

  • Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved kjøp eller påkostninger av felleseiemidler. Dette kan det gjøres fullt fradrag for.
  • Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved «erverv eller påkostninger» av eiendeler som er «særeie eller verdier som holdes utenfor delingen etter § 59». Dette gjelder når den «totale verdien av særeie og skjevdelingsmidlene ikke er stor nok til å dekke gjelden». Regelen gjelder også gjeld som er pådratt ved erverv eller påkostninger av «eiendeler som er unntatt fra deling etter § 61 bokstav b eller c», eller ved «utilbørlig adferd» i forhold til den andre ektefellen.
  • For «annen gjeld» kan det kreves fradrag for en «forholdsmessig del». Annen gjeld kan for eksempel være studielån eller forbrukslån.

Oppsummering av gjeldsavleggelsesreglene

Oppsummert medfører reglene om gjeldsavleggelse at gjeld knyttet til eiendeler som skal skjevdeles, er særeie, eller er regulert i særregelen i ekteskapsloven § 61, eller gjeld som er pådratt ved utilbørlig atferd, ikke kan trekkes fra i den delen av ektefellens felleseie som skal fordeles, før den samlet sett overstiger verdien av særeie og skjevdelingsmidlene.

Ekteskapslovens regler om gjeldsavleggelse er kompliserte. Det kan være fornuftig å få hjelp av en advokat ved beregning av fordelingen av gjeld og verdier ved skilsmisse.

Fri rettshjelp i skilsmissesaker

I saker om skilsmisse kan du i noen tilfeller ha krav på fri rettshjelp.

Advokat Rieber-Mohn har håndtert mange skifteoppgjør, både utenrettslig og ved bistand fra domstolene.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak på epost cathrine@advokatrm.no eller telefon 413 13 880.

skolevalg

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Etter samlivsbrudd er det mange beslutninger som må tas av foreldre i felleskap. Ofte oppstår det uenigheter om store og ...

Når er delt fast bosted til barnets beste?

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene er likestilte og har samme myndigheten til å ta avgjørelser om barnet. Avgjørelser ...
overgrep

Hvordan vurderer retten påstander om overgrep under samvær?

Vi får ofte forespørsler fra foreldre som er bekymret for at barnet deres blir utsatt for overgrep under samvær. De ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...
familierett

Hvilke momenter legger domstolen vekt på ved valg av bosted?

Praksis i domstolene har over tid utviklet en del momenter som blir tillagt vekt i vurderingen av hvor et barn ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje. Samværssabotasje er når et ...
samværsvegring

Mor fikk foreldreansvaret alene etter samværsvegring

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har nylig bistått en mor i sak om foreldreansvar etter barneloven, hvor kravet var at hun skulle ...
samværsvegring

Gode råd når barn ikke vil på samvær – samværsvegring

Hva gjør du når et barn nekter å dra på samvær? Samværsvegring - det er ikke uvanlig at barn i ...
minimumssamvær

Minimumssamvær – hvor mye samvær har man rett på?

En del foreldre har spørsmål om hvilket minimumssamvær de har rett på med barnet sitt etter samlivsbrudd. Når foreldre med ...