psykisk helsevern

Dømt til tvungent psykisk helsevern – hva nå?

Hvem kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern?

Dersom en person blir vurdert til å ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket for en alvorlig straffbar handling, kan man bli dømt til tvungent psykisk helsevern. Dett er en særreaksjon, i stedet for fengselsstraff.

Tvungent psykisk helsevern kan benyttes for utilregnelige personer, som

  • enten har begått eller forsøkt å begå visse lov brudd som krenket andres liv, helse eller frihet eller kunne utsette disse rettsgodene for fare, og ny og alvorlig integritetskrenkelse er nærliggende, 
  • eller har begått gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art og faren for nye lovbrudd av samme art er særlig nærliggende, og andre tiltak har vist seg åpenbart uhensiktsmessige.

Når man blir overført til tvungent psykisk helsevern er det sykehuset som overtar ansvaret for gjennomføringen av særreaksjonen.

Hvor gjennomføres tvungent psykisk helsevern?

Tvungent psykisk helsevern kan enten gjennomføres i lukket avdeling på sykehus, på tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Det kan også gjennomføres ved at man bor hjemme, i kommunal bolig eller institusjon og gjennomføre tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Psykisk helsevern innebærer som regel samtaler med behandler, miljøterapi og behandling med antipsykotiske medisiner.

Krav om opphør av dom til tvungent psykisk helsevern

Du, dine pårørende og den faglige ansvarlige behandleren din kan alle be om at det tvungne vernet opphører.

Den faglig ansvarlige skal foreta fortløpende vurderinger av om vilkårene for tvungent psykisk helsevern fortsatt er oppfylt. Dersom fagansvarlig kommer til at det ikke lenger er fare for at du kan begå nye lovbrudd, skal påtalemyndigheten varsles.

Dersom påtalemyndigheten er enig i vurderingen, skal det tvungne vernet oppheves. Om påtalemyndigheten er uenig skal saken oversendes til tingretten for videre behandling.

Fagansvarlig behandler kan ikke selv bestemme at det tvungne vernet skal oppheves, det er det kun påtalemyndigheten og domstolene som har myndighet til å bestemme.

Når kan du kreve vurdering av vilkårene?

Dersom du er dømt for lovbrudd som har krenket andres liv, helse eller frihet, kan du eller din nærmeste pårørende kreve at særreaksjonen tvungent psykisk helsevern skal opphøre når det har gått ett år siden siste dom.

Dersom du er dømt for gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, kan du kreve opphør seks måneder etter siste dom.

Krav om opphør skal leveres til påtalemyndigheten. Dersom du ikke får medhold i retten kan du kreve ny vurdering etter henholdsvis ett år eller seks måneder, avhengig av hva det er du er dømt for.

Varighet på tvungent psykisk helsevern

Lovens utgangspunkt er at tvungent psykisk helsevern varer i tre år og oppheves automatisk etter disse tre årene.

Om du er dømt til tvungent psykisk helsevern for gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, kan ikke det tvungne vernet forlenges etter de tre årene har gått ut.

Dersom du er dømt for krenking av andres liv, helse eller frihet, kan det tvungne vernet forlenges, om påtalemyndigheten mener det er nærliggende fare for at du begår nye lovbrudd (gjentakelsesfare). De kan da be domstolen om å forlenge tvangen med inntil tre år til. Dette kan de gjenta hvert tredje år. Det er ingen grense for hvor mange ganger det tvungne vernet kan forlenges. I prinsippet kan det derfor vare livet ut.

Rett til gratis advokat

Du har krav på gratis advokat til domstolens behandling av spørsmålet om opphør av tvungent vern, eller ved vurdering av forlengelse etter utløp av tre års perioden. Det vil da bli oppnevnt en advokat fra tingretten, som vil dekke alle kostnadene ved saken. Du har rett til å velge denne advokaten selv etter reglene om fritt advokatvalg.

Har du spørsmål om tvungent psykisk helsevern?

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat.

Telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.