strafferett

Forsvarer

En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er den personen som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. Det er et viktig prinsipp i norsk straffeprosess at man har rett til forsvarer. Dette gjelder på et hvert trinn av saken, fra politiets etterforskning og gjennom behandling av saken for domstolene.

Politiet plikter å gjøre siktede kjent med retten til forsvarer, fra det tidspunktet vedkommende blir siktet.

Som siktet velger man selv hvilken advokat man ønsker, man har fritt forsvarervalg. Om du ikke har et konkret ønske om en advokat, vil retten oppnevne en av rettskretsens faste forsvare. Man har rett til å bytte forsvarer under veis, om man ønsker det.

Fri rettshjelp

Når forsvareren blir oppnevnt av retten, dekkes utgiftene av staten, uten egenandel.

Ikke alle saker kvalifiserer til gratis forsvarer. Det vil bli avklart ved oppdragets start om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Om du ikke får fri rettshjelp i saken, har du fortsatt rett til å la deg bistå av en forsvarer. Da må du dekke kostnadene til advokat selv.

En forsvarers rolle er å ivareta klientens interesse gjennom hele saken. Fra politietterforskning, gjennom hovedforhandling og til saken blir henlagt, eller det faller dom i saken. Forsvareren kan bistå deg i avhør og skal gi deg råd under veis. Alt du sier til din forsvarer er underlagt taushetsplikt. Forsvareren din vil ikke fortelle politiet ting du forteller i fotrolighet. Forsvareren ivaretar dine rettigheter og interesser i saken, har rett til innsyn i saksdokumentene og bevisene i saken. Forsvareren skal påse at alle dine rettssikkerhetsprinsipper blir ivaretatt og at du får en rettferdig rettergang.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.