strafferett

Forsvarer

En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er den personen som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Det er et av hovedprinsippene i norsk straffeprosess at en person som er anklaget for et straffbart forhold, har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken, fra politiets etterforskning og gjennom behandling av saken for domstolene.

Politiet plikter å gjøre siktede kjent med retten til å la seg bistå av en forsvarer, fra det tidspunktet vedkommende blir siktet.

Som siktet velger man selv hvilken advokat man ønsker, man har fritt forvarervalg. Om du ikke har et konkret ønske om en advokat, vil retten oppnevne en av rettskretsen faste forsvare. Man har rett til å bytte forsvarer under veis, om man ønsker det.

Fri rettshjelp

Når forsvareren blir oppnevnt av retten, dekkes utgiftene av staten, uten egenandel.

Ikke alle saker kvalifiserer til gratis forsvarer, men det vil bli avklart ved oppdragets start om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Om du ikke har krav på fri rettshjelp i saken, har du fortsatt rett til å la deg bistå av en forsvarer, man må da dekke kostnadene til advokaten selv.

En forsvarers rolle er å ivareta klientens interesse gjennom hele saken, fra politietterforskning, gjennom hovedforhandling og til dom i saken. Forsvareren kan bistå deg i avhør og skal gi deg råd under veis. Alt du sier til din forsvarer er underlagt taushetsplikt. Forsvareren skal ivareta dine rettigheter og interesser i saken, den har rett til innsyn i saksdokumentene og øvrige bevis i saken. Forsvareren skal påse at alle dine rettssikkerhetsprinsipper blir ivaretatt og oppe at du får en rettferdig rettergang.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

psykisk helsevern

Dømt til tvungent psykisk helsevern – hva nå?

Hvem kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern? Dersom en person blir vurdert til å ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket ...