advokatene Rieber-Mohn & Melby

Advokatene Rieber-Mohn & Melby AS er et advokatfirma drevet av advokat Cathrine Rieber-Mohn og advokat Liv Melby. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum, like ved Oslo tingrett.

Firmaet har spesialisert seg på barnerett. Barneretten er et omfattende fagområde, som krever en erfaren og oppdatert advokat. En erfaren advokat vil kunne være avgjørende for at du skal vinne frem med dine argumenter og synspunkter og oppnå gode løsninger. 

Advokatene har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene, og har prosedert saker i de fleste av Norges tingretter, samt ført saker for lagmannsrettene. I tillegg har vi omfattende erfaring fra fylkesnemnda og kontrollkommisjonen. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn

Advokat Cathrine Rieber-Mohn er ekspert på saker innen familieretten. Hun arbeider med alle typer saker som omhandler barn, som foreldretvister og saker etter barnevernloven, hvor hun både representerer barn, ungdom og foreldre. 

Advokat Rieber-Mohn har også omfattende erfaring fra fylkesnemndene, som behandler saker etter barnevernloven, hvor hun har vunnet en rekke saker mot barnevernet.

Hun har også omfattende erfaring med psykisk helsevern, og møter jevnlig i kontrollkommisjonen og i domstolene i saker etter psykisk helsevernloven.

Videre har hun erfaring som forsvarer og som bistandsadvokat. Særlig i saker knyttet til familievold og vold i nære relasjoner, herunder seksuallovbrudd. 

Advokat Rieber-Mohn påtar seg også oppdrag innen saker knyttet til økonomisk oppgjør ved skilsmisse eller etter samboerbrudd, utarbeidelse av samlivsavtaler, ektepakter og testamenter og ulike arverettslige problemstillinger.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn innehar en internasjonal mastergrad i alternativ tvisteløsning, som innebærer at hun har spesialkompetanse på forhandlinger og mekling. Denne spesialkompetansen er nyttig i sakshåndteringen, da det er viktig å være løsningsorientert fra sakens begynnelse. Dette kan bidra til effektiv løsning av saken, og spare parter for både tid og penger. Advokat Rieber-Mohn er godkjent som advokatmekler og er medlem av Advokatforeningen.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn kan kontaktes på telefon 41313880 og e-post cathrine@advokatrm.no

Advokat Liv Melby

Advokat Liv Melby har spesialisert seg innen barnerett. Hun har lang erfaring med å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger i barnevernssaker og barnefordelingssaker.

Barnevernssaker

Advokat Liv Melby har prosedert i fylkesnemnda og domstolene på vegne av barneverntjenesten. Prosesserfaringen har gitt god innsikt i hvordan barneverntjenesten jobber, og hvilke muligheter som finnes når saken er på vei til nemnda.

Advokat Liv Melby har god kjennskap til regelverket som barneverntjenesten må jobbe innenfor. Hun har erfaring med å tolke og utvikle barnevernloven. Hun har også erfaring med å holde kurs, foredrag og forelesninger for ansatte i barneverntjenesten og andre som jobber med barn. På bakgrunn av EMD-dommene har hun formidlet innholdet i barn og voksnes grunnleggende menneskerettigheter. Advokat Melby har også bidratt i internasjonale rapporteringsprosesser for barns menneskerettigheter.

Hun har også gjennomført og sikret medvirkning fra barn og unge i utviklingen av nye prosjekter og i løpende arbeid.

Barnefordelingssaker

Advokat Melby har representert både fedre og mødre som ønsker å finne de beste løsningene for barna sine. Hun har erfaring med å nå frem med foreldrenes argumenter og synspunkter når foreldrene ikke lenger bor sammen. Hun har representert foreldre i meklingsprosesser og hun har prosedert saker for domstolene. Advokat Melby har også vært med i utredningsarbeid knyttet til hindring eller vegring av samvær, som har gitt verdifull erfaring i å se konstruktive løsninger på komplekse saker.

Advokat Melby er medlem av Advokatforeningen.

Advokat Liv Melby kan kontaktes på telefon 97152222 og e-post liv@advokatrm.no

fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...
Les mer

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
Les mer
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
Les mer